AKTS - Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü

Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü (HUM316) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü HUM316 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. N. Berrin Aksoy
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı çeşitli kültürlerce üretilen ve farklı dönemlere ve niteliklere sahip kısa öykü türünü öğrencilere tanıtmak ve edebi çözümleme ve yorumlama becerilerini kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Kısa öykü türünü ait olduğu dönem ve yazın biçem ve biçimi doğrultusunda inceleme ve çözümleme becerilerini kazanır,
  • - Edebi dönemler ve tarihsel, sosyal koşullar arasında ilişki kurabilir ve bu ilişkinin günümüzdeki izdüşümleri hakkında fikir sahibi olur,
  • - Bir edebi metni, sanatsal bir ürün olarak değerlendirme bilinci geliştirir.
Dersin İçeriği Farklı kültürler ve farklı ülkelere ait yazarların ürettiği İngilizce veya İngilizceye çevrilmiş kısa öyküler, ders sorumlusunun vereceği genel edebiyat ve edebiyat eleştirisi metinleri

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Edebiyata giriş The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton.(2000)
2 Kısa öykü biçem ve şekil incelemesi The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton. (2000)
3 Birinci öykü ve geriplan The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton. (2000)
4 Birinci öykü ve geriplan, tartışma Norton’dan (2000) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
5 İkinci öykü ve geriplan Norton’dan (2000) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
6 İkinci öykü ve geriplan, tartışma Norton’dan (2000) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
7 Ara Sınav Norton (2000), Practical Imagination (1987) ve ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
8 Üçüncü öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
9 Üçüncü öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
10 Dördüncü öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
11 Dördüncü öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
12 Beşinci öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
13 Beşinci öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
14 Altıncı öykü ve geriplan Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
15 Altıncı öykü ve geriplan, tartışma Practical Imagination’dan (1987) dersin sorumlusu tarafından belirlenecek kısa öykü
16 Final The Norton Anthology of English Literature Literature. Timeless Voices Timeless Themes. (Gold Edition) Prentice-Hall. (2000)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Literature. Timeless Voices Timeless Themes. (Gold Edition) Prentice-Hall. (2000)
Diğer Kaynaklar 2. The Norton Anthology of English Literature, 9th Edition, Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W.Norton. (1974)
3. The Practical Imagination: Stories, Poems, Plays. Eds. Frye, Baker, Perkins, Harper and Row, Publishers, New York, (1987)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 105