AKTS - Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II

Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II (AE432) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Otomotiv Mühendisliğinde Bitirme Projesi II AE432 8. Dönem 1 4 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
AE 431
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Candaş Urunga
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı AE 432 dersi kapsamında, imalat, montaj, hizmet satınalımı, yönetim, tanıtım ve test gibi ürün oluşturma deneyimlerinin otomotiv mühendisliği öğrencilerine uygulamalı olarak kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Planlanmış bir ürünün imalatını, montajını, ve teçhizatlandırılmasını gerçekleştirebilir
  • Bir projeyi uygulamaya koyabilir ve yönetebilir
  • Bir proje dökümanını ve bir proje sunumunu hazırlayabilir
  • Bir ürünü test edebilir ve bakımını yapabilir
Dersin İçeriği Otomotiv alanındaki üretim faaliyetleri; imalat, montaj, iş programı, maliyet analizi, ödeme programı, sponsorluk, test, pazarlama, dokümantasyon; kapsamlı bir dönem sonu raporu ve sunumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yeniliklerin belirlenmesi, AE 431'de yapılan tasarımın gözden geçirilmesi ve çalışma grubu organizasyonu Moodle’un sayfalarına yüklenen ders notları ve sunumlar
2 Bitirme Projesine Giriş II, Proje görevlerinin atanması. Moodle’un sayfalarına yüklenen ders notları ve sunumlar
3 AE laboratuarının üretim ve montaj faaliyetleri için yeniden düzenlenmesi, sarf malzemelerinin belirlenmesi.
4 Ekibin projenin organizasyonu, tasarımı ve planlaması ile ilgili sözlü sunumu. İlerleme Raporu (1) teslimi
5 Sponsorluk faaliyetleri ve satınalma listelerine ilişkin değerlendirme toplantısı, imalat, söküm, bakım ve tamir faaliyetlerinin başlaması
6 AE431'de tasarlanan ürünün imalatının gerçekleştirilmesi
7 AE431'de tasarlanan ürünün imalatının gerçekleştirilmesi
8 AE431'de tasarlanan ürünün imalatının gerçekleştirilmesi
9 AE431'de tasarlanan ürünün imalatının gerçekleştirilmesi
10 Son ürün iyileştirmeleri
11 Son ürün iyileştirmeleri
12 Ürünün bölüm yönetim kuruluna sunulması, Sunum Değerlendirme Raporu (2)
13 Revizyonlar, tanıtım ve poster etkinlikleri
14 Revizyonlar, tanıtım ve poster etkinlikleri
15 Final sunumu ve raporlama Final Değerlendirme Raporu (3)
16 Final sunumu ve raporlama Final Değerlendirme Raporu (3)

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. David Crolla, “Automotive Engineering, 1st Edition, Powertrain, Chassis System and Vehicle Body”, ISBN: 9781856175777, Elsevier, Imprint: Butterworth-Heinemann, P/834, July 2009.
2. 3. Richard Stone, Jeffrey K. Ball, “Automotive Engineering Fundamentals”, SAE International, 2004.
3. 4. Don Goodsell, “Dictionary of Automotive Engineering, 2nd Edition”, Society of Automotive Engineers, ISBN-10: 1560916834, ISBN-13: 978-1560916833, 09.1995.
4. 5. Yangsheng Xu, Jingyu Yan, Huihuan Qian, Tin Lun Lam, “Hybrid Electric Vehicle Design And Control: Intelligent Omnidirectional Hybrids”, Edition 1, ISBN:9780071826822, eBook, 09.2013.
Diğer Kaynaklar 5. 2. FSAE_Rules Book

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 5 10
Uygulama 4 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum 3 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 17 85
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 5 70
Laboratuar 5 5 25
Uygulama 4 5 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 5 20
Sunum/Seminer Hazırlama 3 10 30
Projeler 2 5 10
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 195