AKTS - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası

Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (ART269) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası ART269 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dünyada ve Türkiye’de çağdaş sanat piyasasında networking ve örgütlenme oluşumunu anlatmak, bağımsız sanatçının sosyo-politik etkisi ile kurum ve kuruluşların sanata nasıl yön verdiğini aktarmak, sanatta küresel örgütlenmenin sosyo-ekonomik boyutlarını göstermek, organizasyonda gerekli farklı alanlarda yaratıcı girişimcilik fikirlerinin ortaya çıkması için ufuk açmak, küresel boyutta yatırımcılar ile sanat yoluyla kurulan iletişimin iş dünyasındaki gücünün farkındalığını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Çağdaş sanat kavramını ve sanatçının üretimdeki durumunu geniş bir bakış açısıyla tanır.
  • - Sanatın küresel boyutta örgütlenmesi ve ekonomik gücünü kavrar.
  • - Sanat eserlerinin en önemli yatırım araçlarından biri olduğunu farkına varır.
  • - Sanat piyasasında sanatçının yanı sıra, sanat tarihçi, kuratör, galerist ve iş dünyasındaki diğer aktörlerini bilir.
  • - Çağdaş sanat etkinliklerinin kentsel ölçekte sosyo-ekonomik etkilerini irdeler.
  • - Ulusal ve uluslararası etkinliklerde gereksinim duyulan farklı alanlardaki hizmet sektörünün önemini kavrar ve girişimci fikirler geliştirmek için bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında bilgi, Sanat- Çağdaş Sanat Kavramları; Tarihi Süreç
2 Sanat ve Paranın Tarihsel İlişkisi; Antik Dönemde Sanat Piyasası; Dünya Sergilerinin Gelişimi ve Osmanlı Devletinin Katılımları; 19.yy.ve 20.yy.başından örnekler
3 Avant-Garde Sanattan Sanat Endüstrisine; 20.yy. Sanatındaki Gelişimler
4 Sanat Ticaretinde Küreselleşme; Bağımsız Sanatçı- Sanat Sektörü; Arzu Nesnesi ve Yatırım Aracı Olarak Sanat
5 Çağdaş Sanatın Ekonomik Boyutu- Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler; Kültür-Sanat Yatırımları ve Girişimleri için Devlet Teşvikleri
6 Gatekeeper: Sanat Seçicileri-Kent Kültürü-Sanat Üretimi- Galeriler- Müzayedeler- Kuratör, Sanat Tarihçi, Sanat Yöneticisi ve Sanat Piyasasındaki diğer Meslek ve Aktörler
7 Banka ve Şirket Kolleksiyonları, Özel Müzeler; Ulusal ve Uluslararası Sanat Kurumları; Sanat Koruyucu/Yatırımcı Şirketler- Sponsorlar
8 20.yy.da Sanat Fuarları: Art Basel’dan Art Miami, Hong Kong ve Dubai’ye; Art Vienna, Armory New York, Contemporary Istanbul, ArtAnkara, Freese London, Fiac Paris, Madrid, Lizbon, Torino vd.
9 Bienaller ve Gelişimi; Kentlere Sosyo-Ekonomik Katkıları: Venedik Bienali, Paris, Berlin, Documenta Kassel
10 Türkiye’de Bienaller ve Kent Ekonomisi: İstanbul, Çanakkale, Sinop
11 Trienaller, Genç Sanat Etkinlikleri: Milano, Echigo-Tsumari Art, Oslo Architecture Triennale, Yokohama, Öğrenci Trienalleri
12 Dijital Çağda Sanat ve Sanat Piyasası
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Adorno, T. W. (2001) The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. (2nd New Edition). J. M. Bernstein (Ed.), Routledge: Taylor & Francis Group.
2. Adorno, T. W. (2008). Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. Nihat Ülner (Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları.
3. Artun, A. (2015). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
4. Baudrillard, J. (2014). Sanat Komplosu; Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik 1. İstanbul: İletişim Yayınları.
5. Haacke, H. (2006). Müzeler- Bilinç Yöneticileri, Sanatçı Müzeleri. Ali Artun (Ed.). İstanbul: İletişim Yayınları.
6. Haacke, H. (2006). Sergilenmeye Uygun Sanat, Sanatçı Müzeleri. Ali Artun (Ed.). İstanbul: İletişim Yayınları.
7. Leuthold, M. S. (2011). Cross-cultural Issues in Art: Frames for Understanding. Routledge: Taylor & Francis Group.
8. Stallabrass, J. (2009). Sanat A.Ş.: Çağdaş Sanat ve Bienaller, Esin Soğancılar (Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları.
9. Thompson, D. (2008). The $12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary Art. London: Aurum Press.
10. Thompson, D. (2011). Sanat Mezat; 12 Milyon Dolarlık Köpek Balığı -Çağdaş Sanatın ve Müzayede Evlerinin Tuhaf Ekonomisi, Renan Akman (Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları.
11. Thornton, S. (2009). Seven Days in The Art World. London: Granta Books
12. Tomlinson, John (2004): Küreselleşme ve Kültür, Çeviren: Arzu Eker, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
13. Wu, C-T. (2002). Kültürün Özelleştirilmesi; 1980’ler Sonrasında Şirketlerin Sanata Müdahalesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
14. Tomlinson, J. (2004). Küreselleşme ve Kültür. Arzu Eker (Trans.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
15. Tüzel, M., Gen, E. Sanat Hayat Dizisi. İstanbul: İletişim Yayınları.
16. Yardımcı, S. (2014). Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal. İstanbul: İletişim Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 40
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 100