AKTS - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (ART270) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar ART270 Güz ve Bahar 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Doğal ve ekolojik sistemlerin temelleri araştırılarak yeni ve yaratıcı girişimler için kaynak olarak ele alınır. Doğal ekolojilerin temel işleyiş prensipleri yaratım süreçlerine model alınır. Disiplinler arası uygulamalar aracılığıyla yeni yaratıcılık ve girişimcilik fırsat alanları araştırılır. 21. yüzyıl becerileri kapsamında yeni gelişim alanları tanıtılır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişim için gerekli çağdaş davranış modelleri ve beceriler hakkında bilgilendirilir.
  • Öğrenciler, güncel, sosyal ve ekonomik faaliyet alanlarında girişim motivasyonu kazanırlar.
  • Doğal ekolojik sistemler ve sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında temel düzeyde disiplinler arası bir anlayış kazanmaya yönlendirilir.
  • Çağdaş yaşam tarzları ve yaşam çevreleri ile doğal ekolojik sistemler arasındaki fiziksel ve sosyal ilişkiyi sorgulayıp eleştirerek pozitif sonuçlar çıkartmaya teşvik edilirler.
Dersin İçeriği Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Yaşam kaynağı ve desteği olarak doğal sistemler. Ekoloji: Büyük Küresel Etkileşim
3 Sürdürülebilirlik ilkeleri
4 Biomimicry: Tasarım, planlama ve organizasyonlar için model, önder ve ölçüt olarak doğa
5 Biomimicry: Disiplinlerarası yaratım ve çözüm örnekleri
6 Doğanın döngüsel dinamikleri
7 Eko-etkinlik ve Rejeneratif Modeller
8 Vize : Bir eleştirel gözlem rapor/poster sunumu
9 21. Yüzyıl becerileri için doğa
10 Modern Çağ'ın başlangıcından dördüncü Endüstriyel Devrim'e
11 Yaratıcılık ve girişimcilikte disiplinler arası yaklaşımlar
12 Doğadan esinlenen girişimcilik olanakları
13 Doğadan esinlenen girişimcilik başarı hikayeleri
14 Final Sunumları
15 Final Sunumları
16 Final Sunumları

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. New York: Morrow.
2. Borrello, M., Pascucci, S. ve Cembalo, L. (2020). Three Propositions to Unify Circular Economy Research: A Review. Sustainability. 12(10) 4069.
3. Cain, M. L., Bowman, W. D. ve Hacker, S. D. (2011). Ecology. Sunderland: Sinauer Assoc.
4. Ndubisi, N. O. ve Iftikhar, K. (2012). Relationship between Entrepreneurship, Innovation and Performance. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship 14 (2), 214-236.
5. Hofstra, N. ve Huisingh, D. (2014). Eco-Innovations Characterized: a Taxonomic Categorization for Assessing the Relationships between Humans and Nature. Journal of Cleaner Production 66, 459-468.
6. Hofstra, N. (2015). Entrepreneurship Inspired by Nature. The Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management.
7. Myers, W. (2014). Biodesign, Nature Science Creativity. Thames & Hudson
8. Prieto-Sandoval, V., Jaca, C. ve Ormazabal, M. (2017). Towards a Consensus on the Circular Economy. Journal of Cleaner Production 179 (1) 605- 615.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 3 8 24
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama 2 9 18
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 125