AKTS - Bilgisayar Destekli Tasarım

Bilgisayar Destekli Tasarım (AE403) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım AE403 1 3 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 108 ve ME 210
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Katı modelleme ve yüzey tasarımının genişletilmesi; montaj tasarımı ve malzeme listesi; vida dişleri, dişli bağlantı elemanları; anahtarlar, yaylar, kilitleme cihazları; dişliler ve kameralar; çizim, boyutlandırma ve toleranslar; doğrusal sonlu elemanlar analizine giriş; ağırlık merkezi ve atalet momenti hesaplamaları; ticari bir FEM yazılımı kullanarak, Otomotiv Mühendisliği'ndeki bazı FEA uygulamalarının verilmesidir. Bu dersin temel amacı, CAD ve FEA araçlarının ustalıklarını bir grup projesine uygulayarak ve bu proje hakkında yazılı ve sözlü raporlar sunarak göstermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Parçaların katı / yüzey modellemesini ve onların montajlarını yapabilir
  • Parçaları ve montajı optimize edebilir
  • CAD / CAM cihazlarını kullanarak üretim belgelerini hazırlayabilir
  • Yapısal, ısıl, yorulma, akış, düşme kavramlarında mühendislik analizleri yapabilir
Dersin İçeriği Mühendislik tasarımının prensipleri, optimizasyonu, tasarımı ve üretimi; bilgisayar destekli çizim bölümleri, modelleme, montaj, CAD/CAM; sonlu elemanlar yöntemine giriş, bilgisayar destekli katı modelleme ve ticari bir FEA yazılımı kullanılarak sayısal mühendislik analizlerinin yapılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel tasarım ilkeleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
2 İmalat için tasarım (Tasarım, imalat ve üretim) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 Mühendislik Tasarımında Optimizasyon
4 Otomotiv Mühendisliğinde CAD ve CAM
5 Bilgisayar Destekli çizim bölümlerinin (I) gözden geçirilmesi, 3B parça modelleme, montaj, boyutlandırma, tolerans uygulamaları, parça numaralandırma ve Malzeme listeleri
6 Bilgisayar Destekli çizim bölümlerinin (II) gözden geçirilmesi, yüzey modelleme, katlama, ağırlık merkezi ve atalet momenti hesaplamaları
7 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (çok sınırlı)
8 Bilgisayar destekli katı modelleme teknikleri 1; Statik analiz, Termal analiz
9 Bilgisayar destekli katı modelleme teknikleri 2; Yorulma analizi, Akış analizi
10 Bilgisayar destekli katı modelleme teknikleri 3; Titreşim Analizi
11 Bilgisayar destekli katı modelleme teknikleri 4; Düşme / Etki Analizi
12 Bilgisayar destekli katı modelleme teknikleri 5; Enerji bazlı analiz
13 Tasarım dokümantasyonu, sunum ve raporlama
14 Dönem Projesi Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Simulations with NX, Hanser Publishers, Munich, 2014, Book ISBN: 978-1-56990-479-4.
2. 2. K. Lalit Narayan, K. Mallikarjuna Rao, M.M.M. Sarcar,”Computer Aided Design And Manufacturing”, Prentice Hall of India,2008.
Diğer Kaynaklar 3. 1. NX 10 for Engineering Design, Missouri S&T University of Science and Technology, By Ming C. Leu, Amir Ghazanfari, Krishna Kolan, 2019.
4. 2. Parametric Modeling With NX 12, by Randy H. Shih, Sdc Pubns, March 19, 2018, ISBN-10: 1630571687, ISBN-13: 978-1630571689.
5. 3. Engineering Analysis with NX Advanced Simulation, by I. Artamonov, T. Khalitov P. Goncharov, 2014, ASIN: B074DJ7X1M.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 5 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi. X
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 1 14
Laboratuar 14 4 56
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 5 2 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler 2 5 10
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125