AKTS - Otomotiv Tasarımı ve Üretimi

Otomotiv Tasarımı ve Üretimi (AE416) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Otomotiv Tasarımı ve Üretimi AE416 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ME 210
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Eren Billur
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kompleks vektör gösterimi kullanılarak tek serbestlik dereceli sistemlerinin tekrarı. Coulomb ve yapısal sönümleme. Titreşim ölçümü, titreşim ölçüm cihazları ve titreşim kriterleri. Frekans tepki fonksiyonları ve sistem tanımlaması. Periyodik uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Periyodik olmayan uyarımının tek serbestlik dereceli sistemlerin tepkisi. Sistem kontrolü. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest titreşimi – Modal analiz. Çok serbestlik dereceli sistemlerin harmonik tepkisi – Modal analiz. Sürekli sistemlere giriş.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı otomobil bileşenleri için tasarım yapabilir
  • Yapılan tasarıma uygun malzeme seçebilir
  • Seçilen malzemeye uygun imalat işlemini seçebilir ve uygulayabilir
Dersin İçeriği Üretilebilirlik için genel tasarım ilkeleri; form tasarımını etkileyen faktörler; Otomotiv metalleri ve diğer mühendislik malzemelerinin metalurjisi; kaplama konsepti; motor malzemeleri; otomobil parçaları imalatındaki son eğilim ve yenilikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Üretilebilirlik için genel tasarım ilkeleri İlk hafta için hazırlık gerekli değil.
2 Giriş: Üretilebilirlik için genel tasarım ilkeleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 Şekillendirme tasarımını etkileyen faktörler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
4 Otomotiv mühendisliği metallerinin metalurjisi Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
5 Otomotiv uygulaması için malzemelerin yüzey modifikasyonu ve kaplama Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
6 Modern malzemeler ve alaşımlar Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
7 AHSS, HSLA, kompozit malzemeler, seramik, plastik, nano malzemeler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
8 Motor malzemeleri ve İmalatı Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
9 Otomobil parçaları üretiminde son (ilerleme) yönelimler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
10 Otomobil parçaları üretiminde son (ilerleme) yönelimler Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
11 Üretim için yeniden tasarım ve örnek olay incelemeleri: Ekonomik olmayan tasarımın tanımlanması, tasarım teknolojisinin değiştirilmesi, bilgisayar uygulamaları Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
12 Üretim için yeniden tasarım ve örnek olay incelemeleri: Ekonomik olmayan tasarımın tanımlanması, tasarım teknolojisinin değiştirilmesi, bilgisayar uygulamaları Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
13 Final Sınavı Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 2. Harry Peck, “Design for Manufacture”, Pittman Publication 1983.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 15
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi. X
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0