AKTS - Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri

Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri (NURS303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri NURS303 2 0 0 2 2
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Handan Boztepe
  • Araş. Gör. Canberk Akdeniz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin araştırma için problem belirleme, planlama, uygulama ve elde edilen verileri analiz edip rapor yazabilme becerisini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma süreci ile ilgili kavramları ve bu sürecin tüm basamaklarını tanımlar.
  • Araştırma sürecinin tüm aşamalarını (problem saptama, veri toplama, verilerin analizi ve raporlanması) gerçekleştirebilir.
  • Araştırmalardan elde edilen sonuçları hemşirelik uygulamalarına aktarabilir.
  • Yayımlanmış bir araştırmayı okuyup yorumlayabilir.
Dersin İçeriği Hemşirelikte bilimsel araştırmalar ve hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, araştırma süreci, kaynak tarama yöntemleri, araştırma probleminin yazılması, niteliksel ve niceliksel araştırmalar, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, veri toplama aracının uygulanması, verilerin kayıt edilmesi, çözümlenmesi ve raporlanması, tablo ve grafikler, hemşirelik araştırmalarında etik.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kanıta Dayalı Bir Uygulama Ortamında Hemşirelik Araştırmalarına Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Nitel ve Nicel Araştırmada Temel Kavramlar ve Adımlar Kaynaklardan konunun okunması
3 Araştırma Problemleri, Araştırma Soruları ve Hipotezler, Kanıt Bulma ve Eleştirme Kaynaklardan konunun okunması
4 Teorik Çerçeveler, Hemşirelik Araştırmalarında Etik, Hemşirelik Çalışması Planlama Kaynaklardan konunun okunması
5 Nicel Çalışmaların Tasarlanması ve Yürütülmesi I, Literatür Taraması Kaynaklardan konunun okunması
6 Nicel Çalışmaların Tasarlanması ve Yürütülmesi II Kaynaklardan konunun okunması
7 Ara Sınav
8 Nitel Çalışmaların Tasarlanması ve Yürütülmesi I Kaynaklardan konunun okunması
9 Nitel Çalışmaların Tasarlanması ve Yürütülmesi II Kaynaklardan konunun okunması
10 Karma Yöntem Çalışmalarının Tasarlanması ve Yürütülmesi Kaynaklardan konunun okunması
11 Araştırma Kanıtlarının İncelemeleri: Meta-Analiz, Metasentez ve Karma Çalışmalar İncelemesi Kaynaklardan konunun okunması
12 Araştırma Bulgularının Raporlanması, Öneri Yazılması, Dergi Gönderim Süreçleri Kaynaklardan konunun okunması
13 Öğrenci Etkinliği – Araştırma Önerilerinin Sunulması Kaynaklardan konunun okunması
14 Öğrenci Etkinliği – Araştırma Önerilerinin Sunulması Kaynaklardan konunun okunması
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nursing Research, by Denise Polit, Cheryl Beck
2. Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence for Nursing Practice, by Denise Polit, Cheryl Beck
3. Understanding Nursing Research: Building an Evidence-Based Practice, by Susan K. Grove, Jennifer R. Gray,
4. Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare: A Guide to Best Practice, by Bernadette Mazurek, Ellen Fineout-Overholt

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 1 8
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 55