AKTS - Biyoistatistik

Biyoistatistik (MED283) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Biyoistatistik MED283 5. Dönem 2 0 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin temel istatistik kavramları, veri toplama ve değerlendirme süreçleri, temel istatistiksel analizler ve verilerin raporlanması konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel istatistiksel kavramları bilir.
  • Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar.
  • Veri toplama ve değerlendirme süreçlerini öğrenir.
  • Veri girişi ve analizlerini bilir.
  • Veriye uygun tablo ve grafikleri oluşturur ve yorumlar.
Dersin İçeriği Temel istatistiksel kavramlar, biyoistatistiğe giriş, standartlaştırma, olasılık, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, tanımlayıcı istatistikler, veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri, verilerin istatistiksel programlara girişi, hipotez testleri, tek örneklem testleri, iki örneklem ve k örneklem testleri (bağımlı, bağımsız), parametrik testler, nonparametrik testler, korelasyon ve regresyon analizleri, tablo ve grafik oluşturma, verilerin raporlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğe ilişkin temel tanımlar ve kavramlar Biyoistatistiğe Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Standartlaştırma, Olasılık Kaynaklardan konunun okunması
3 Kuramsal dağılışlar-Örneklem dağılışları- Güven aralıkları Kaynaklardan konunun okunması
4 Tanımlayıcı istatistikler Kaynaklardan konunun okunması
5 Veri toplama formları ve veri toplama yöntemleri Kaynaklardan konunun okunması
6 Verilerin istatistiksel programlara girişi Kaynaklardan konunun okunması
7 Hipotez testlerine giriş- Tek örneklem testleri Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 İki örneklem ve K örneklem testleri (Bağımlı, bağımsız) Kaynaklardan konunun okunması
10 Parametrik testler Kaynaklardan konunun okunması
11 Nonparametrik testler Kaynaklardan konunun okunması
12 Korelasyon Analizi Kaynaklardan konunun okunması
13 Regresyon Analizi Kaynaklardan konunun okunması
14 Tablo ve grafik oluşturma Kaynaklardan konunun okunması
15 Verilerin raporlanması Kaynaklardan konunun okunması

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Zar, J. H. (2013). Biostatistical Analysis: Pearson New International Edition. Pearson Higher Ed.
2. Chernick, M.L. and Friis, R.H. (2003). Introductory Biostatistics for the Health Sciences. Wiley Interscience
3. Sümbüloğlu, K ve Sümbüloğlu, V. (2016). Biyoistatistik. 17. Baskı. Hatipoğlu Yayınevi. Ankara
4. Hayran, M. (2011). Sağlık araştırmaları için temel istatistik. Omega Araştırma

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100