AKTS - Hemşirelik Esasları

Hemşirelik Esasları (NURS102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelik Esasları NURS102 4 12 0 8 13.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Araş. Gör. Canberk Akdeniz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin hemşireliğin temel felsefesi ile sağlık sistemi içindeki rolünü kavramasını sağlamak ve öğrenciye hemşirelik bakımında temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hemşirelik mesleğini tanımlayabilir.
  • Hemşirelik bakımı ile ilgili temel kavramları, yöntemleri ve ilkeleri tanımlayabilir.
  • Hemşirelik bakımının temel ilkelerini sıralayabilir.
  • Temel hemşirelik becerilerini öğretim elemanlarının gözetiminde uygulayabilir.
  • Hemşirelik bakımı sırasında insan/hasta haklarına ve değerlerine önem verir.
  • Hastanın hemşirelik bakımı gereksinimlerini saptayabilir.
  • Hemşirelik bakımını verirken diğer disiplinlerle işbirliği yapar.
Dersin İçeriği Hemşirelik mesleği, hemşirelerin rolleri ve görevleri, hemşirelikte temel kavramlar, hasta güvenliği, bireylerin mobilizasyon gereksinimleri, hijyen ihtiyacı, yaşam bulguları, doku onarımı, ilaç uygulamaları, oksijen ve sıvı gereksinimleri, beslenme ve boşaltım gereksinimleri, perioperatif bakım, ölüm ve keder süreci, eleştirel düşünme ve hemşirelik süreci, kanıta dayalı uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hemşirelik Bakım Süreci, Sağlığın Değerlendirilmesi ve Fizik Muayene Kaynaklardan konunun okunması
2 Vital Bulgular Kaynaklardan konunun okunması
3 Yaşamsal Bulgular ve İlgili Laboratuvar Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
4 Ara Sınav + Hasta Güvenliği, Enfeksiyon Kontrolü ve İlgili Laboratuvar Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
5 İlaç Uygulamaları ve İlgili Laboratuvar Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
6 Solunum Gereksinimi, Sıvı Gereksinimleri ve İlgili Laboratuvar Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
7 Beslenme ve Boşaltım Gereksinimleri, İlgili laboratuvar Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
8 Üriner Boşaltım Gereksinimi, Uyku ve Dinlenme, İlgili Laboratuvar Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
9 Ara Sınav II + Hemşirelik Süreci, Klinik Vaka Tartışması, Hemşirelik Bakım Planları, Sıcak ve Soğuk Uygulamalar, İlgili Laboratuvar Uygulamaları Kaynaklardan konunun okunması
10 Klinik Uygulama
11 Klinik Uygulama
12 Klinik Uygulama
13 Klinik Uygulama
14 Klinik Uygulama
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2019). Essentials for nursing practice. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby.
2. Burton, M., A., & Ludwig, L., J., M. (2015) Fundamentals of nursing care: concepts, connections & skills. FA Davis. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company.
3. Kizior, R. J., & Hodgson, K. J. (2018). Saunders Nursing Drug Handbook 2018. St. Louis, MO: Elsevier.
4. Perry, A., & Potter, P. (2018). Clinical nursing skills & techniques. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier.
5. Burton, M., & Ludwig, L. (2015). Study guide to accompany fundamentals of nursing care. Philadelphia: F.A. Davis Co.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 12 168
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 337