AKTS - Hemşirelikte Öğretim

Hemşirelikte Öğretim (NURS304) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelikte Öğretim NURS304 1 3 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencinin birey, grup ve toplumun sağlık ve hastalık süreçlerine ilişkin eğitim gereksinimlerini belirleme, eğitim ve öğretim sürecini planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme konularında bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Eğitim ve öğretim sürecini ve süreci etkileyen değişkenleri analiz eder.
  • Hemşire olarak eğitici rolünün farkına varır.
  • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimser.
  • Hemşirelik eğitimini etkileyen sosyal, teknolojik ve mesleki eğilimleri araştırır.
  • Etkili sunum yapma becerilerini kullanır.
  • Eğitim süreci basamaklarını kullanarak bir eğitim planı geliştirir.
  • Sağlık eğitim materyalleri hazırlayabilir.
Dersin İçeriği Eğitim ve öğretimde temel tanımlar ve teoriler, eğitim-öğretim sürecinin basamakları, öğrenmeye engel olan durumlar, eğitim planı, içeriği ve materyali hazırlama, eğitim-öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, yetişkin eğitim ilkeleri, temel hemşirelik eğitimi ve eğitim modelleri, eğiticinin özellikleri, klinik öğretim ve etik ilkeler, teknolojinin eğitimde kullanımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, İletişim modelleri Kaynaklardan konunun okunması
2 Eğitim ve öğretimde temel tanımlar, teoriler, yaklaşımlar, Eğitim öğretim sürecinin basamakları Kaynaklardan konunun okunması
3 Eğitim Planlama, Hedef kitleyi tanıma ve öğrenme stilleri Kaynaklardan konunun okunması
4 Gereksinimlerin belirlenmesi, Amaç ve hedeflerin oluşturulması Kaynaklardan konunun okunması
5 Öğrenmeye engel olan durumlar, Eğitim Planı ve içeriği hazırlama Kaynaklardan konunun okunması
6 Eğitim/Öğretim Yöntemleri I Kaynaklardan konunun okunması
7 Eğitim/Öğretim Yöntemleri II Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Ölçme ve değerlendirme, Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Kaynaklardan konunun okunması
10 Sağlık Eğitimi - Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
11 Profesyonel eğitim (oryantasyon eğitimi, hizmet içi eğitimler), Yetişkin eğitim ilkeleri, Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
12 Temel hemşirelik eğitimi, müfredat oluşturma, Eğitici özellikleri Klinik öğretim ve etik ilkeler, Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
13 Sunum hazırlama, etkili sunum-konuşma yapma, Eğitim materyali hazırlama, Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
14 Hemşirelik eğitiminde sosyal, teknolojik ve profesyonel trendler. Uzaktan eğitim ve teknoloji kullanımı, Ulusal ve uluslararası temel ve mezuniyet sonrası hemşirelik eğitimi örnekleri, Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
15 Uygulama Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Susan B.B. (2017) Nurse as educator: principles of teaching and learning for nursing practice/ [edited by] Sudbury, Mass. Fifth edition. Jones and Bartlett Publishers.
2. Martha J.B., Arlene J.L. (2017) Innovative teaching strategies in nursing and related health professions. Seventh edition. Jones and Bartlett Publishers.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama 14 3 42
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 104