AKTS - Halk Sağlığı Hemşireliği

Halk Sağlığı Hemşireliği (NURS402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Halk Sağlığı Hemşireliği NURS402 4 8 0 8 15
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hemşirelik öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği ile ilgili temel kavram, kural ve ilkelerin bilgisinin öğretilmesi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için birey, aile ve topluma verilecek hemşirelik hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri ilkeleri ile öğretilmesi ve beceri kazandırılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Halk sağlığı hemşireliğinin temel felsefesini bilir,
  • Halk sağlığı hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını bilir,
  • Halk sağlığı hemşiresi olarak tüm yaş guruplarındaki bireylere sağlık hizmeti sunar.
  • Use the Family Nursing Process to plan and implement appropriate home visits.
Dersin İçeriği Halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, toplum sağlığı hemşireliğinin amaçları, fonksiyon ve rolleri, temel sağlık hizmetleri, toplumu tanıma süreci ve ev ziyaretleri, ana çocuk sağlığı, çevre sağlığı, okul sağlığı hemşireliği, iş sağlığı hemşireliği, evde bakım, olağanüstü olaylar ve afetlerde halk sağlığı, risk gruplarının değerlendirilmesi, geleneksel uygulamalar ve alternatif tıp.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dünya’da ve Türkiye’de Halk Sağlığı Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi Toplum Sağlığı Hemşireliğinin Amaçları, Fonksiyonları ve Rolleri Kaynaklardan konunun okunması
2 Temel Sağlık Hizmetleri ve Sağlıkta Dönüşüm Programı Kaynaklardan konunun okunması
3 Halk Sağlığı Hemşireliğinde Toplumu Tanıma Süreci, İletişim ve Aileyi Tanıma ve Ev Ziyaretinin Amaç ve Önemi Kaynaklardan konunun okunması
4 Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri Kaynaklardan konunun okunması
5 Ara Sınav
6 Türkiye’de Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri Kaynaklardan konunun okunması
7 Çevre Sağlığı Kaynaklardan konunun okunması
8 Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık Eğitimi Kaynaklardan konunun okunması
9 Okul Sağlığı Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
10 Ara Sınav
11 İşçi Sağlığı ve İş Sağlığı Hemşireliği Kaynaklardan konunun okunması
12 Evde Bakım ve Yaşlı Sağlığı Kaynaklardan konunun okunması
13 Public Health Nursing in Extraordinary Events and Disasters Kaynaklardan konunun okunması
14 Toplumda Risk Gruplarının Değerlendirilmesi Kaynaklardan konunun okunması
15 Geleneksel Uygulamalar ve Alternatif Tıp Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Stanhope M&Lancaster J. (2016) Public Health Nursing: Population Centered Healthcare in The Community. Elsevier Health Sciences
2. Maurer FA, Smith CM. (2012) Community/Public Health Nursing Practice: Health for Families and Populations. Fourth Edition. 2009, Elsevier Inc.
3. Nies MA., Mcewen M. (2014). Community/Public Health Nursing. Elsevier
4. Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara
5. Alkaya, SA. (2017). Sağlığın Geliştirilmesi, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, Ankara
6. Gözüm, S. (2016) Okul Dönemindeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi, Hemşireler ve Okul Sağlık Ofisi Çalışanları İçin Okul Toplumunun Sağlığı, Vize Yayıncılık, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 8 112
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 369