AKTS - Fransızca II

Fransızca II (FRE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fransızca II FRE202 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
FRE201
Dersin Dili Fransızca
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Diller Öğr.Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı, FRE201 dersinin devamı niteliğinde öğrencilere Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre A1* (Başlangıç Düzeyinde) seviyesinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak temel dil becerilerini kazandırmaktır. Bu ders ilk yarıyılda verilen FRE201 dersinin devamı mahiyetindedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • farklı amaçlara yönelik kısa metinler yazabilir.
  • diyalog tamamlayabilecek ve ilgili soruları cevaplayabilir
  • dinleme aracılığıyla Fransızca’nın kullanımı ve telaffuzuna yönelik saptamalar yapabilir,
  • dinleme metinlerindeki temel düşünceyi bulabilir,
  • günlük faaliyetleri hakkında konuşabilir,
  • kişisel bilgi verebilir
Dersin İçeriği Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon/Ders Tanıtım Kitapçığı Unité 4 Participer à une sortie, Leçon 1 Faire un projet de sortie: Parler du futur- Rapporter des paroles, Savoir et Connaître au présent Leçon 2 Répondre à une invitation, Inviter qqn, Accepter ou refuser une invitation, S’excuser. Ders Tanıtım Kitapçığı
2 Leçon 3 Faire face à un probleme, Comprendre un problème, Donner un ordre, un conseil, Exprimer son accord , Exprimer un probleme, Leçon 4 Faire un pique-nique, Comprendre un menü, Parler de nourriture. Ders kitabı 65-66-67-68
3 Unité 5 Voyager . Leçon 1 Raconter un voyage, Comprendre un message de voyage, Raconter un voyage , Faire les présentations.(1h) Leçon 2 – Organiser un voyage.: Comprendre un document de voyage, Utiliser les moyens de transport, Préparer un voyage. Ders kitabı 75-76-77-78-79
4 Leçon 3 Rencontrer des difficultés: Réunion chez Florial, Exprimer l’appartenance, Rencontrer un problème, Demander ou donner une explication Ders kitabı 80
5 Leçon 4 Visiter une région, Comprendre des informations sur une région, Parler de la météo, Décrire des déplacements, Donner des informations sur une région Projet Ders kitabı 82-83 87
6 Unité 6: Faire des achats: Leçon 1 Choisir un cadeau, Comparer, Montrer, Choisir. Leçon 2 Acheter. Commander sur Internet, Faire un achat chez un commerçant, payer, Points infos Ders kitabı 90-91-92
7 Leçon 3 Choisir des vêtements: Comment je m’habille? Essayer un vêtement, Apprécier, Exprimer la nécessité, Décrire un vêtement. Leçon 4 Consommer: Parler de consommation, Payer Ders kitabı 94-96 101
8 ARA SINAV
9 Unité 7: se faire des relations, Leçon 1 Engager la conversation, Interroger quelqu’un sur son activité, Proposer une activité, Refuser 104-108
10 Leçon 2 Parler de son travail , Présenter une expérience professionnelle, Exprimer la durée, Parler des avantages d’une profession Ders kitabı 106
11 Leçon 3 Parler de ses relations, Exprimer son intérêt, Parler de ses amis, Leçon 4 Echanger des messages Ders kitabı 108-109-110
12 Unité 8 Organiser ses loisirs, Leçon 1 Parler de ses loisirs, Raconter des souvenirs, Parler de ses loisirs Ders kitabı 118
13 Leçon 2 Aller au cinéma, Comprendre un résumé de film, Caractériser Ders kitabı 120-121
14 Leçon 3. Faire du sport, Leçon 4 Donner son opinion sur un spectacle, Ders kitabı 122-124
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tendances: Méthode de français, Girardet, J., Pécheur, J., Gibbe, C., & Parizet, M.-L.: CLE international,2016, Paris
Diğer Kaynaklar 2. Tendances Méthode de français Cahier d’activités A 1, Grammaire Progressive du Français, Paris: CLE international. Girardet, J., Pécheur, J.,Grégoire. avec la participation de Gracia Merlo.
3. Ders Notları Konulara ek materyaller

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100