AKTS - Tıp Metinleri Çevirisi

Tıp Metinleri Çevirisi (ETI308) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tıp Metinleri Çevirisi ETI308 Alan Dışı Seçmeli 2 2 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Dersin Öğretim Elemanı / Doç Dr. Gökçen Hastürkoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilerin tıp dilini anlamaları ve İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çeşitli tıp metinlerini çevirmelerini sağlamaktır. Ders öğrencilerin tıbbi İngilizce bilgilerini ve tıp metinlerine yönelik çeviri becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Derste öğrenciler tıp terminolojisini uygun bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Çevirilecek metinler internet kaynaklarından, dergilerden, süreli yayınlardan ve ders kitaplarından seçilir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencileri tıp metinlerine alıştırmak.
  • Öğrencileri tıp terminolojisine alıştırmak.
  • Tıp metinlerinin çeviri yöntemlerini uygulamalı olarak görüp bu konudaki becerileri geliştirmek
  • Tıp alanında çeviri eleştirisi becerilerini kazanmak.
Dersin İçeriği İnternet, tıp kitap ve dergilerinden alınmış, dilbilgisi, kavram ve terim açılarından yoğun tıp dili kullanılan metinlerin çeviri amaçlı çözümlenmesi ve çevirisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Tıp Termolojisinin özellikleri Erten, Asalet. Tıp Termolojisi ve Tıp Terimleri Çevirisi. Ankara: Seçkin Yayımcılık, 2007 ss. 48-82
2 Tıp Metinlerinin özellikleri ve çeviri yöntemleri Erten, Asalet. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi. pp. 84-107
3 Solunum Sistemi: Akçiğerler ve kronik olostrüktir Akciğer Hastalığı Soluk Borusu Anatomisi
4 Prömeni Erten, Asalet. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi. Bölüm.4.
5 Penisilin ve Bezin Allerjisi,Kızamık Erten, Asalet. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi. Bölüm.4.
6 Hipertansiyon, Kalp Krizleri ve Kroner Arter Hastalıkları Erten, Asalet. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi. Bölüm.4.
7 Kronik Karaciğer Hastalıkları ve Önleme yöntemleri Sindirim Sistemi Anatomisi
8 Prifer Vasküler Hastalıklar:Tromboflebit Hepatit B ve C, Siroz Dolaşım Sistemi Anatomisi
9 Ara Sınav
10 Kulak ve Göz Anatomisi Erten, Asalet. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi. Bölüm.5.
11 Retina Ayrılma Yırtıkları Erten, Asalet. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi. Bölüm.5.
12 Bakterial Endocardit Kalp Anatomisi
13 Ara Sınav
14 Pürülen Menenjit Beyin Anatomisi
15 Genel tekrar Genel tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A. Erten. Tıp Terminolojisi ve Tıp Metinleri Çevirisi
Diğer Kaynaklar 2. Utkan Kocatürk. Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü
3. İsmet Dökmeci. Büyük Tıp Sözlüğü

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 16 32
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 152