AKTS - Tüketici Davranışları

Tüketici Davranışları (MAN449) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tüketici Davranışları MAN449 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Pelin ÖZGEN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin başarı ile bitirilmesi sonunda öğrenci, tüketicilerin hangi davranışlarının incelendiği hakkında bilgi sahibi olacak, bu davranışlara etki eden çevresel faktörleri belirleyebilecek, kişisel ve durumsal faktörleri ayırt edebilecek ve değiştirilmek istenen davranışı istenen şekilde değiştirebilmek amacıyla hangi pazarlama faaliyetlerini ne şekilde kullanacağını bilebilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci, tüketicilerin karar verme sürecinde etkili olan faktörleri anlayabilecek ve ona göre stratejiler geliştirebilecektir.
Dersin İçeriği Tüketici davranışları, deneyimleri ve karar verme süreçleri; tüketici davranışını etkileyen algı, motivasyon gibi iç etkenler ve kültür, alt kültür gibi dış etkenler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici Kavramının Tanımı
2 Tüketici Davranışı ile İlgili Genel Modeller Ders Kitabı- Bölüm 1
3 Algılama Kitabın İlgili Bölümleri
4 Öğrenme ve Hafıza Kitabın İlgili Bölümleri
5 Motivasyon ve İlgilenim Kitabın İlgili Bölümleri
6 Benlik, Kişilik ve Duygular Kitabın İlgili Bölümleri
7 Tutumlar ve Hayat Tarzı Kitabın İlgili Bölümleri
8 Ara Sınav
9 Demografik Değişkenler Kitabın İlgili Sayfaları
10 Kültür ve Alt Kültür Kitabın İlgili Bölümleri
11 Referans Grupları ve Aile Kitabın İlgili Bölümleri
12 Satın Alma karar süreci Kitabın İlgili Bölümleri
13 Satın Alma karar süreci Kitabın İlgili Bölümleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Öğretim Üyesinin ders notları ve makaleler
Ders Kitabı 2. Hawkings, D.I, Motherbaugh D.L., Consumer Behavior, MCGraw Hill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 15
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 105
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 3 3 9
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 50 50
Toplam İş Yükü 155