AKTS - Sağlık Psikolojisi

Sağlık Psikolojisi (PSY419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sağlık Psikolojisi PSY419 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin sağlık ve hastalık üzerindeki etkilerini inceleyen bir alan olan sağlık psikolojisini tanıtmaktır. Sağlık psikolojisinin ilgilendiği güncel konular, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, olası psikososyal müdahaleler ve sağlık davranışları hakkında bilgi sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sağlık psikolojisinin uzmanlık alanlarını öğrenmek
  • Sağlık ve hastalık konularıyla ilgili davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenleri tanımak
  • Sağlık davranışlarını tanımlamak, ölçmek ve bu davranışların değişimini izlemek
  • Kendi sağlık davranışları hakkında kişisel farkındalık düzeyini artırmak
  • Sağlık konusuyla ilgili teorileri öğrenmek
Dersin İçeriği Davranışsal, psikolojik ve sosyal etmenlerin etkili olduğu sağlık ve hastalık kavramları, stres, ağrı ve kronik hastalıkların tanımları, psikososyal müdahale yöntemleri ve sigara kullanımı ve egzersiz yapma gibi sağlık davranışları

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sağlık Psikolojisine Giriş Ana Ders Kitabı Bölüm 1
2 Sağlık Araştırmaları Yapma Ana Ders Kitabı Bölüm 2
3 Sağlık Hizmeti Arayışı Ana Ders Kitabı Bölüm 3
4 Tedaviye Uyum Ana Ders Kitabı Bölüm 4
5 Stres Tanımı, Ölçümü ve Yönetimi Ana Ders Kitabı Bölüm 6
6 Stres ve Hastalığı Anlama Ana Ders Kitabı Bölüm 6
7 Ağrıyı Anlama ve Yönetme Ana Ders Kitabı Bölüm 7
8 Alternatif Yaklaşımları Değerlendirme Ana Ders Kitabı Bölüm 8
9 Kardiyovasküler Hastalıklarda Davranışsal Etmenler Ana Ders Kitabı Bölüm 9
10 Kanserde Davranışsal Etmenler Ana Ders Kitabı Bölüm 10
11 Kronik Hastalıklarla Yaşamak Ana Ders Kitabı Bölüm 11
12 Tütün Kullanımı, Alkol ve Madde Kullanımı Ana Ders Kitabı Bölüm 12, Bölüm 13
13 Yeme Davranışı ve Kilo Kontrolü, Egzersiz Ana Ders Kitabı Bölüm 14,15
14 Proje Sunumları
15 Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Brannon, L. & Feist, J. (2009). Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health (7th Ed.). Wadsworth.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir.
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir.
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir.
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir.
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir.
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır.
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür.
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır.
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır.
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder.
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 42 42
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 200