AKTS - Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar

Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar (NURS409) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar NURS409 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencinin, bireysel hasta bakımına ilişkin uygulamalarda hasta tercihlerini, elde bulunan olanakları ve en iyi kanıtları kullanarak karar alması konusunda farkındalığını arttırmak, veri tabanlarını etkin olarak kullanabilmesini sağlamak, kanıta dayalı uygulamaya ilişkin bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kanıta dayalı uygulama ve gerekçesini bilir.
  • Kanıta dayalı hemşirelik kavramını bilir.
  • Kanıta dayalı uygulama bileşenlerini bilir.
  • Kanıt kaynaklarını bilir.
  • Kanıta dayalı uygulama sürecinin adımlarını sıralayabilir.
  • Kanıta dayalı bakım uygulama süreci doğrultusunda vaka analizi yapabilir.
Dersin İçeriği Kanıta dayalı uygulama ve kanıta dayalı hemşirelik, kanıt, kanıt düzeyleri ve kanıta dayalı merkezler, hemşirelikle ilgili kanıt kaynakları ve merkezlerini inceleme, randomize kontrollü çalışma, meta analiz ve sistematik derleme, klinik sorun oluşturma ve çözme, kanıt kaynaklarını araştırma, hemşirelikle ilgili kanıta dayalı kılavuzlar, kanıta dayalı hemşirelikte engeller, kanıta dayalı hemşirelik stratejileri, kanıta dayalı uygulama örnekleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Kaynaklardan konunun okunması
2 Kanıta Dayalı Hemşireliğe Giriş; Kanıt, Bilgi, Araştırma, Karar Verme Kaynaklardan konunun okunması
3 Kanıta Dayalı Hemşireliğin Gelişimi Kaynaklardan konunun okunması
4 Kanıta Dayalı Uygulama Süreci Kaynaklardan konunun okunması
5 Kanıta Dayalı Uygulamada Temel Beceriler Kaynaklardan konunun okunması
6 Klinik Sorun Oluşturma Ve Çözme Kaynaklardan konunun okunması
7 Kanıt Kaynaklarını Araştırma Kaynaklardan konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Örneklerle Kaynak Bulma Çalışması Kaynaklardan konunun okunması
10 Örneklerle Kaynak Bulma Çalışması Kaynaklardan konunun okunması
11 Araştırma ve Sonuçlarını Eleştirel Olarak Değerlendirme Kaynaklardan konunun okunması
12 Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakımı Basamakları Kaynaklardan konunun okunması
13 Kanıta Dayalı Uygulama Sürecinde Kullanılabilecek Modeller Kaynaklardan konunun okunması
14 Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Kanıtları Bulma Ve Değerlendirme Kaynaklardan konunun okunması
15 Kanıta Dayalı Bakım Uygulamalarında Vaka Örnekleri Çözümleme Kaynaklardan konunun okunması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Caron B., Sharon C. (2017) Introduction to Nursing Corporating Evidence based Practice. Burlington MA: Jones&Bartlett Learning
2. Jirojwong S., Johnson M., Welch A. (2016) Research Methods in Nursing and Miswifery: Pathways to Evidence Based Practice. South Melborne, Victoria: Oxford University Press
3. Jolley, J. (2013). Introducing Research and Evidence-Based Practice for Nursing and Healthcare Professionals. Routledge.
4. Melnyk, B.M., Fineout-Overholt, E. (2011). Evidence-Based Practice In Nursing & Healthcare A Guide to Best Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
5. Erdoğan, S., Nahcivan, N., Esin, M.N. (2014). Hemşirelikte Araştırma Süreç Uygulama ve Kritik. İstanbul:Nobel Tıp Kitabevleri.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini bireysel ve bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecek gerekli güncel bilgiye sahiptir. X
2 Bilimsel bilginin doğruluğunu, geçerliğini ve güvenirliğini değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
3 Sağlığı korumak, geliştirmek ve hastalıkları tedavi etmek için kuramsal, kanıta dayalı ve uygulamalı bilgileri kullanarak hemşirelik bakımını gerçekleştirecek becerilere sahiptir. X
4 Hemşirelik bakımını bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji ve güncel sağlık politikaları doğrultusunda yürütme çabası gösterir. X
5 Hemşirelik eğitimi, uygulamaları, araştırmaları ve yönetiminde insan hakları ve onuruna saygı gösterir. X
6 Hemşirelik uygulamalarını mevzuata, mesleki değerlere, standartlara ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirir. X
7 Hemşirelik bakımı sürecinde eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini kullanır. X
8 Yönetici rolü kapsamında bireysel ve ekip üyesi olarak yönetim faaliyetlerini sürdürür. X
9 Toplumsal sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
10 İngilizceyi literatürü anlayabilecek, etkili bir şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde kullanır. X
11 Kişisel ve mesleki gelişimi için yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyerek inovasyon ve değişime liderlik eder. X
12 Mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranarak profesyonel kimliği ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 100