AKTS - Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği

Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği (CE521) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uygulamalı Katı Cisim Mekaniği CE521 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tolga AKIŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mekanik problemlerin analizinde malzeme mekaniği ve elastisite teorisi yöntemlerini kullanma yeteneğini geliştirmek. Katı cisim mekaniğinde yer alan ileri konuları tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler mekanik problemleri malzeme mekaniği yöntemi ve elastisite teorisini kullanarak çözme yeteneğine sahip olacaklardır
  • Öğrenciler şekil değiştirebilen cisimlerin mekaniğinde kullanılan temel enerji yöntemlerini anlama yeteneği edineceklerdir.
  • Öğrenciler şekil değiştirebilen cisimlerin plastik davranışını anlama yeteneği geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği Gerilme ve gerinim analizleri, gerilme - gerinim ilişkileri, yüzey gerilim ve yüzey gerinim problemleri, akma kriteri, kirişlerde simetrik olmayan eğilmeler, enerji metodları, kolonlarda bükülme, yapısal elemanların plastik davranışları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerilme
2 Gerilme
3 Birim Şekil Değiştirme Analizi
4 Düzlemsel Gerilme ve Düzlemsel Birim Şekil Değiştirme Problemleri
5 Gerilme Değişmezleri, Asal Gerilmeler ve Asal Birim Şekil Değiştirmeler
6 Akma ve Göçme Kriterleri
7 Kesiti Simetrik Olmayan Kirişlerde Eğilme
8 Kayma Dairesi
9 Dairesel Olmayan Kesitlerde Burulma
10 Enerji Yöntemleri
11 Enerji Yöntemleri
12 Kolonlarda Burkulma
13 Yapısal Elemanların Plastik Davranışları
14 Yapısal Elemanların Plastik Davranışları
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ugural C. A. and Fenster S. K., Advanced Strength and applied Elasticity – 4th Edition, Prentice-Hall, 2003.
2. Budynas R. G., Advanced Strength and Applied Stress Analysis-2nd Edition, Mc Graw-Hill, 1999.
3. Beer P.F., Johnston E.R., DeWolf J. and Mazurek D., Mechanics of Materials, 4th Edition, McGraw-Hill, 2006.
4. Omurtag, M.H., Mukavemet I-II, Birsen Yayınevi, 2005.
5. İnan, M., Cisimlerin Mukavemeti, 8. Baskı, İTÜ Vakfı, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 125