AKTS - Sınır Eleman Yöntemi

Sınır Eleman Yöntemi (MFGE508) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sınır Eleman Yöntemi MFGE508 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Besim Baranoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı Sınır Eleman Yöntemi ile mühendislik problemlerinin çözümü konusunda genel kavramları ortaya koymaktır. Yöntem Laplace denklemleri ve Elastostatik denklemler için uygulanacaktır, ancak ders içeriği diğer problemlerin de formüle edilebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmaktadır. Ayrıca paralel çözüm yöntemi de dersin içeriğindedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler sınır eleman yöntemi ve onun prosedürleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler mühendislik problemlerini sınır eleman yöntemi ile formüle edebileceklerdir.
  • Öğrenciler sayısal yöntemler hakkındaki görgülerini arttıracaklardır.
  • Öğrenciler sınır eleman yöntemi ile programlamanın temellerini öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği Giriş, başlangıç kavramları, vektörler ve tensörler, indis gösterimi, vektör cebri, diverjans (ıraksama) teoremi, Dirac delta fonksiyonu, tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta), Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi, Laplace denklemi, ayrıklaştırma, elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi, elastostatik, ayrık

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş; Başlangıç kavramları: vectorler ve tensörler, indis gösterimi.
2 Vektör cebri, divergence teoremi, dirac delta fonksiyonu.
3 Tekil integraller, Cauchy asal değer integrali (1 ve 2 boyutta).
4 Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi.
5 Laplace denklemi için sınır eleman yöntemi.
6 Laplace denklemi: Ayrıklaştırma (sabit ve doğrusal elemanlar).
7 Laplace denklemi: Ayrıklaştırma (Quadratik elemanlar).
8 Elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi.
9 Elastostatik problemler için sınır eleman yöntemi.
10 Elastostatik: Ayrıklaştırma (sabit ve doğrusal elemanlar).
11 Elastostatik: Ayrıklaştırma (quadratik elemanlar).
12 Temel çözümler.
13 Tekil integraller için sayısal yöntemler, analitik çözümler.
14 Paralel çözüm.
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Paris, F., Canas, J., Boundary Element Method: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1997.
Diğer Kaynaklar 2. Banerjee, P. K., Butterfield, R., Boundary Element Methods in Engineering Science, McGraw-Hill, 1981.
3. Brebbia, C. A., Telles, J. C. F., Wrobel, L. C., Boundary Element Techniques, Springer-Verlag, 1984.
4. Cartwright, D. J., Underlying Principles of the Boundary Element Method, WIT Press, 2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 6 96
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 6 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 179