AKTS - Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Hesaplamalar (MDES663) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kimyasal Hesaplamalar MDES663 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin ana amacı, hesaplamalı kimya ve moleküler modellemede kullanılan bazı tekniklere bir giriş sağlamak, ve bu tekniklerin kimyasal, fiziksel ve biyolojik olayları incelemek için nasıl kullanılabileceğini göstermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Hesaplamalı kimya ve moleküler modellemede rekabetçi bir temel kazanır. • Hesaplamalı kimya ve moleküler modelleme tekniklerinin pratik problemlere uygulanabilirliğini gösterir. • Kimyasal hesaplama teorisini formüle eder. • Hesaplamalı kimyadaki farklı metodları kıyaslar. • Belirli bir sorun için uygun modelleme yöntemini uygular. • Bir kimyasal sistemin temel durum ve uyarılmış durum enerjilerini hesaplar. • Çalışılan sistemin değişik kimyasal ve fiziksel özelliklerini hesaplar. • Teorik sonuçları amacına uygun olarak yorumlar.
Dersin İçeriği Koordinat sistemleri; teorisi, hesaplama ve modellemenin tanımı, hesaplamalı kimyada ölçü birimleri; potansiyel enerji yüzeyleri; teorik yapılar;matematiksel kavramlar; donanım ve yazılım; moleküler orbital teorisinin temelleri; yarı-ampirik uygulamalar, yoğunluk fonksiyonel teorisi, ab initio uygulamaları, termodinamik özellikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
3 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
4 Hesaplamalı Kimyada Kullanışlı Konseptler Bölüm 1-3
5 Moleküler Orbital Teorisinin Temelleri Bölüm 4
6 Moleküler Orbital Teorisinin Temelleri Bölüm 4
7 Arasınav -
8 Moleküler Mekanik Bölüm 5
9 Moleküler Mekanik Bölüm 5
10 Yarı-ampirik Uygulamalar Bölüm 5
11 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
12 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
13 Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Uygulamaları Bölüm 8
14 Ab initio Uygulamaları Bölüm 6
15 Ab initio Uygulamaları Bölüm 6
16 Final sınavı -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry, John Wiley & Sons (2004)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum 2 10
Projeler 2 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler 2 8 16
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 134