AKTS - Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti

Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti (AE414) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Aktif ve Pasif Otomobil Emniyeti AE414 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MECE 204
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Eren Billur
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Giriş. Korunum kanunları ve Sınır şartları. Difüzyon problemleri için Sonlu Hacimler Metodu. Taşınım – Difüzyon problemleri için Sonlu Hacimler Metodu. Sürekli akışlarda basınç – hız çifti için çözüm algoritmaları. Diskritizasyon Denklemlerinin çözümü. Sürekli olmayan akışlar için Sonlu Hacimler Metodu. Sınır şartlarının uygulanması. Fluent ticari programıyla uygulama – Taşıtların aerodinamiği ve taşıtlarda hidrodinamik kontrol sistemleriyle alakalı örnek olay incelemesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Otomotiv emniyeti konusunun temel kavramlarını tanımlayabilecek ve muhtemel bir problemi bu kavramlar ile ifade edebilir
  • Kaza çeşitlerini doğru teşhis edebilir
  • Fren, çekiş ve stabilite, yolcu emniyet sistemlerini doğru tanımlayabilir
  • İntrusyon direnci, enerji emişi/sönümlemesi problemlerini çözebilir
  • Hibrid, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlarda emniyet, otonom araçlar konularını doğru tanımlayabilecektir
Dersin İçeriği Otomobil emniyetine giriş; kaza çeşitleri; fren sistemleri; çekiş ve stabilite sistemleri; yolcu emniyet sistemleri; enerji emilimi/sönümleme; intrüksiyon direnci; hibrid, elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlarda emniyet; otonom araçlar; gelişmekte olan emniyet teknolojileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomobil Emniyetine Giriş Herhangi bir hazırlık gerekli değil.
2 Kaza Çeşitleri Moodle ders notları
3 Fren Sistemleri Moodle ders notları
4 Çekiş ve Stabilite Sistemleri Moodle ders notları
5 Yolcu Emniyet Sistemleri Moodle ders notları
6 Enerji Emişi/Sönümleme Moodle ders notları
7 İntrusyon Direnci Moodle ders notları
8 Ara Sınav Moodle ders notları
9 Hibrid, Elektrikli ve Alternatif Yakıtlı Araçlarda Emniyet Moodle ders notları
10 Otonom Araçlar Moodle ders notları
11 Otonom Araçlar Moodle ders notları
12 Kaza testi standartları Moodle ders notları
13 Gelişmekte Olan Emniyet Teknolojileri Moodle ders notları
14 Dönem Özeti Moodle ders notları
15 Final Sınavı Moodle ders notları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vehicle Dynamics, R. N. Jazar, Springer, 2nd Edition, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 20
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0