AKTS - Emisyon ve Egzos Kontrolü

Emisyon ve Egzos Kontrolü (AE420) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Emisyon ve Egzos Kontrolü AE420 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 203 (Termodinamik I) ve AE 214 (Yakıtlar ve Yanma)
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere yanma tepkimeleri, motorlu araç salınımı, SI ve CI motorlarda gaz salınım kontrol yöntemleri, küresel gaz salınım standartları, gaz alınımı azaltma ve ölçme yöntemleri gibi konularda temel bilgi ve kavramları tanıtmayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İçten Yanmalı Motorlar için yanma tepkimeleri ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek
  • Hava fazlası kuramını tanımlayabilecek ve kullanabilecek
  • Gerçek motorlar için gaz salınımı problemini/konusunu çözümleyebilecek
  • Gaz salınımının insan sağlığı üzerindeki tahribatı açıklayabilecek
  • Küresel gaz salınımı standart ve düzenlemelerini açıklayabilecektir
Dersin İçeriği Gaz salınımı ölçütlerinde temel kavramlar; temel yanma işlemi; hava/yakıt oranı; yakıt fazlası kuramı; gaz salınımı standartları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İçten Yanmalı Motorların Emisyonları
2 Yakıt Yanma Termodinamiği
3 Yakıt Yanma Termodinamiği
4 SI Motorlarda Emisyon Oluşumu (HC, CO, NOx)
5 Arındırma Sistemleri
6 CI Motorlarda Emisyon Oluşumu (HC, CO, NOx, Soot)
7 CI Motorlarda Emisyon Oluşumu (HC, CO, NOx, Soot)
8 Emisyon Kontrol Yöntemleri
9 Emisyon Standart ve Regülasyonları
10 Emisyon Ölçüm Yöntem ve Testleri
11 Emisyon Ölçüm Yöntem ve Testleri
12 Alternatif Yakıtların Emisyonları
13 Küresel Isınma
14 Araç Emisyonlarının İnsan Sağlığına Etkisi
15 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Handbook of Air Pollution from Internal Combustion Engines - Pollutant Formation and Control, by E. Sher (1998).
2. Environmental Impacts of Road Vehicles - Past, Present and Future, by R.M. Harrison, et. al. (2017).
3. Engine Emissions, Pollutant Formation and Measurement, by G.S. Springer, et. al. (1973).
4. Automotive Fuel and Emissions Control Systems, 3rd Edition, by J.D. Halderman (2011).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 14 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler 2 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 6 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 4 8
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 120