AKTS - Makine Dinamiği

Makine Dinamiği (ME426) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Makine Dinamiği ME426 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MECE 303 Makine Teorisi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Behzat B Kentel
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tek serbestlik dereceli mekanizmalarda hareket analizi yapabilme, mekanizmalarda sürtünme etkisini içeren kuvvet analizi yapabilme ve dönen cisimlerde ve mekanizmalarda dengeleme yapabilme becerilerini geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kinematik etki katsayılarını kullanarak tek serbestlik dereceli mekanizmalarda hareket denklemini oluşturur ve sayısal yöntemler kullanarak hareket denklemini çözer
  • Mekanizmalarda döner ve kayar mafsallardaki sürtünme etkisini içeren kuvvet analizi yapar
  • Basit ve planet dişli zincirlerinde kuvvet analizi yapar ve güç akışı diyagramını oluşturur
  • Dönen cisimlerin dengelenmesini yapar, tam dengeli dört çubuk mekanizması elde etmek için dengeleme kütleleri tasarlar ve sıralı çok silindirli motorlarda sarsma kuvveti ve momentini azaltır
Dersin İçeriği Kinematik etki katsayıları, tek serbestlik dereceli sistemlerde hareket denklemi, analitik ve sayısal çözüm yöntemleri, Coulomb ve vizkos sürtünme etkisi, basit ve planet dişli zincirlerinde kuvvet analizi ve güş akışı, dönen cisimlerin dengelenmesi, mekanizmaların dengelenmesi, sıralı çok silindirli motorlarda dengeleme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve mekanizmaların gözden geçirilmesi MECE 303 konularının gözden geçirilmesi
2 Kinematik etki katsayıları
3 Kinematik etki katsayıları, tek serbestlik dereceli mekanizmalarda hareket denklemi
4 Tek serbestlik dereceli mekanizmalarda hareket denklemi
5 Hareket denkleminin sayısal yöntemlerle çözümü MATH 380 konularının gözden geçirilmesi
6 Tek serbestlik dereceli mekanizmaların genel değerlendirilmesi; hızda kararsızlık ve volanlar
7 Hızda kararsızlık ve volanlar
8 Kayar mafsallarda temas şekli; kayar mafsallarda sürtünme etkisi
9 Kayar mafsallarda sürtünme etkisi
10 Döner mafsallarda sürtünme etkisi
11 Basit ve planet dişli zincirlerinde kuvvet analizi
12 Dönen cisimlerde dengeleme
13 Mekanizmaların dengelenmesi; dört çubuk mekanizmasının dengelenmesi
14 Pistonlu motorlar; sıralı pistonlu motorlarda dengeleme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Kinematics and Dynamics of Machinery; R.L. Norton, 1st Ed. In SI units, McGraw-Hill, 2009
2. Theory of Machines and Mechanisms; J.J. Uicker, G.R. Pennock, J.E. Shigley, 5th Ed., Oxford University Press, 2016
3. Notes on Dynamics of Machinery; E.Söylemez, T.Tümer, N. Özgüven, K. Özgören, METU Mechanical Engineering Department, 1984

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 120