AKTS - Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi

Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi (MFGE509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi MFGE509 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere mekaniğin temel ilkelerini ve bu ilkeleri anlamak için gerekli matematiksel altyapıyı vermektir. Öğrenciler bu dersi alarak elastisite, plastisite, viskoelastisite ve biomekanik gibi ilere düzey derslere altyapı oluştururlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin tansör ve vektör analizi ile temel bilgileri edinmeleri
  • Öğrencilerin sürekli ortamlar mekaniği teorisi için gerekli olan gerilme, yer değiştirme ve kinematik kavramlarını öğrenmesi.
  • Öğrencilerin mekanik sistemler için gerekli olan temel fiziksel kanunları öğrenmesi.
Dersin İçeriği Giriş, vektör ve tensör işlemleri; gerilme vektörü ve gerilme bileşenleri, asal gerilme ve yönler, şekil değiştirme hızı tensörü, burgu tensörü, Euler ve Lagrange formülasyonları, dönme ve uzama tensörleri, uyumluluk koşulları, kütlenin doğrusal ve açısal momentumun korunumu, termodinamiğin birinci yasası, entropi ve termodinamiğin ikinci yasası, C

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İndis notasyonu, Matriks işlemlerinin indis notasyonu kullanılarak yapılması, Koordinat dönüşümleri. Bölüm 1: Kartezyen koortinatlarında Vektörler ve Tansörler.
2 Vektör ve tansör işlemleri, Simetrik ve antisimetrik tansörler. Bölüm 1
3 İkinci mertebeden olan tansörlerin asal değerleri ve asal yönleri. Bölüm 1
4 Tansörlerin türevleri. Bölüm 1
5 Gerilme vektörü, Cauchy gerilme tansörü. Gerilme tansörünün küresel ve saptırıcı bileşenleri. Bölüm 2
6 Maddesel türev, Lagrangian ve Eulerian tanımlamaları, Yer değiştirme hızı ve dönme tansörü, Yer değiştirme gradyantı. Bölüm 3: Yer değiştirme and Kinematik
7 Green ve Cauchy yer değiştirme tansörleri, Gerinme tönsörü, Yer değiştirme tensörü gradyantı. Gerinme tensörü hızı. Bölüm 3
8 Gerinme bileşenlerinin anlamları, yer değiştirme gradyantı tansörünün kutupsal ayrışımı, dönme ve germe tansörleri, Hacimsel değişim. Bölüm 3
9 Küçük hacim elemanının zamana göre değişim hızı, alan değişimi. Bölüm 3
10 Piola-Kirchhoff gerilme tansörleri (1. ve 2. tipleri). Bölüm 3
11 Conservation of mass. Bölüm 4: Genel ilkeler
12 Momentum denklemleri. Bölüm 4
13 Enerji denklemi (Termodinamiğin birinci kanunu). Bölüm 4
14 Bölüm 5: Bazı açıklayıcı örnekler Bölüm 5
15 Final sınavı dönemi Bütün Bölümler
16 Final sınavı dönemi Bütün Bölümler

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Malvern L. E., Introduction to Mechanics of Continuous Media, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1969).
Diğer Kaynaklar 2. Fung Y. C., A First Course in Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1977).
3. Chung T. J., Continuum Mechanics, Prentice- Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1988).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 46