AKTS - Malzeme Karakterizasyonu

Malzeme Karakterizasyonu (MATE318) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Malzeme Karakterizasyonu MATE318 2 2 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Katıların yapısal karakterizasyonun da kullanılan çeşitli tekniklerin öğretilmesi Kristallografi, saçınım ve kirinim olaylarının temelleri öğretmek. X-ışınları, elektron ve nötron kırınımlarını öğretmek. Faz belirlenmesinden stres analizine kadar x-ışınları kırınımının çeşitli uygulamalarını öğretmek. Malzeme mühendisliğinde kullanılan belli başlı spektroskopi teknikleri öğrencilere göstermek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Katıların yapısal karakterizasyonun da kullanılan çeşitli tekniklerin anlaşılması.
  • Kristallografi, saçınım ve kirinim olaylarının temelleri öğrenilmesi.
  • X-ışınları, elektron ve nötron kırınımlarını öğrenilmesi.
  • Faz belirlenmesinden stres analizine kadar x-ışınları kırınımının çeşitli uygulamalarının öğrenilmesi.
  • Bazı spektroskopi tekniklerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Kristalografinin temelleri, x-ışınları ve elektron demetlerinin özellikleri, x-ışınları kırınımı, elektron kırınımı, kırınıma uğrayan ışınların şiddeti, kristal yapı belirlenmesi, faz belirlenmesi ve x-ışını kırınımın diğer başlıca uygulamaları, taramalı ve geçirimli elektron mikroskoları, spektroskopik teknikler, ısıl analiz teknikleri, nanoinden

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme Karakterizasyonuna Giriş Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
2 Temel Kristallografi ve Karşılık Uzay Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
3 Kristal Yapı ve Stereografik Projeksiyon Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
4 Kırınım Teorisi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
5 Saçınım Teorisi ve Kırınım Tepelerinin Şiddeti Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
6 X-ışınlarının Üretimi ve Algılanması Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
7 Kristal Yapı Belirlenmesi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
8 Faz Belirlenmesi ve Nicel Faz Analizi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
9 Kristal Boyu ve İç Gerilim Ölçümü Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
10 Elektron ve Nötron Kırınımı Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
11 Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
12 Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
13 Enerji Saçılım Spektrometresi Auger Elektron Spektrometresi X-ışını Foto elektron Spektrometresi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
14 Kütle Spektrometresi, İkincil İyon Kütle Spektrometresi, Rutherford Geri-Saçılım Spektrometresi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
15 Isıl Analiz Teknikleri Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.
16 Uçlu (Prob) Mikroskobi Ders notları, ders kitabının ve diğer kaynakların ilgili sayfaları.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Elements of X-Ray Diffraction, 3rd ed., B.D. Cullity, Prentice Hall, 2001.
Diğer Kaynaklar 2. Transmission Electron Microscopy and Diffractometry of Materials, B.Fultz and J.Howe, Springer, 2008.
3. Encyclopedia of Materials Characterization, C. Richard Brundle et. al, Butterworth-Heinemann, 1992.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 4 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Makine mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2 Makine Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Makine mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olmak ve ihtiyaç duyduğunda bunları inceleleyebilmek ve öğrenmek.
5 Makine mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlayıp ve formüle edebilmek, çözmek için yöntem geliştirimk ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulayabilmek.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmek; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlayabilmek ve tasarımlarda yenilikçi/alternatif çözümler geliştirebilmek.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlayabilmek ve uygulayabilmek; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeleyebilmek ve çözümlemek.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmek.
11 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilmek ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkında olmak.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetleyebilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar 3 3 9
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 130