AKTS - Polymer Şekillendirme Süreçleri

Polymer Şekillendirme Süreçleri (MFGE432) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Polymer Şekillendirme Süreçleri MFGE432 Alan Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi C. Merih Şengönül
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, polimer malzemeler ve polimer alaşım ve kompozitlerini de içeren şekillendirme süreçleri konusunda bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, makromoleküler yapıları ve polimer moleküllerinin farklı mimarilerini, kristalleşme üzerine etkilerini, amorf oluşumu ve faz transformasyonlarını anlayacaktır.
  • Öğrenci, çok sayıda endüstriyel polimerler ve mühendislik polimerleri, kopolimerler ve alaşımları hakkında bilgi sahibi olacak ve moleküller arası ve molekül içi bağları tanıyacak ve bu bağların termoplastik ve termoset davranışa ve geri dönüşüme etkilerini öğrenecek.
  • Öğrenci, polimer sentezi ve polimer zincirlerinin ortalama molekül ağırlıklarının bulunması hakkında fikir sahibi olacak ve bu özelliklerinin termal ve mekanik özelliklere etkisini anlayacak.
  • Öğrenci, viskoelastik davranış ve polimer reolojisi hakkında temel bilgilere sahip olacak.
  • Öğrenci değişik şekillendirme ve kalıplama süreçlerini anlayacak ve ekstürüzyon operasyonunu analitik olarak kavrayacak.
Dersin İçeriği Hidrokarbonlara ve makromoleküler yapılara giriş,homopolimerler,kopolimerleri elastomerler,polimer karışımları ve termosetler,polimer morfolojisi,yarıkristal ve amorf yapılar,polimer katkı maddeleri ve dolgular, mekanik özellikler,DSC ve dilatometri uygulamaları,reolojik özellikler,Newtonian ve Newtonian olmayan akışlar,viskoelastisite, ergiyik akış endeksi ve reometreler,ekstrüzyon, ergime ve karıştırma, ekstrüzyon kalıpları,ekstrüzyon bazlı şekillendirme süreçleri,enjeksiyon kalıplama

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Polimer morfolojisi, yapı ve davranışına giriş Bölüm 1
2 Polimer sentezi ve polimerlerdeki bağ oluşum tipleri Bölüm 2
3 Ortalama Molekül Ağırlıklarının Hesaplanması Bölüm 3
4 Polimer morfolojisi, kristalleşme ve amorf oluşum süreçleri Bölüm 4
5 Polimerlerde faz transformasyonları Bölüm 5
6 Mekanik Özellikler Bölüm 6
7 Kauçuk elastisitesi Bölüm 7
8 Vizkoz Akış ve Newtonyan Davranış Bölüm 8
9 Vizkoelastisite ve Newtonyan olmayan akış Bölüm 9
10 Polimer Reolojisi Bölüm 10
11 Polimer Reolojisi Bölüm 11
12 Ekstrüzyon Bölüm 12
13 Kalıplama süreçleri: Enjeksiyon ve şişirme kalıplama, vs. Bölüm 13
14 Diğer polimer şekillendirme süreçleri Bölüm 14
15 Kauçuk üretimi ve vulkanizasyon Bölüm 15
16 Otomobil Lastiği imalatı Bölüm 16

Kaynaklar

Ders Kitabı 4. Fundamental Principles of Polymeric Materials (2nd edition) Stephen Rosen
Diğer Kaynaklar 5. Fundamental Principles of Polymeric Processing by Stanley Middleman, McGraw-Hill, 1977
6. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems by Mikell P. Groover, John Wiley and Sons Inc, (2007)
7. Principles of Polymer Processing, Zehev Tadmor, Costas G. Gogos, Wiley Interscience, 2007

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar 1 5
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 5
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar 1 2 2
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 82