AKTS - Spektroskopik Teknikler

Spektroskopik Teknikler (CEAC529) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Spektroskopik Teknikler CEAC529 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şeniz Özalp Yaman
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin ana amacı öğrencilerin kimyada kullanılan temel spektroskopik yöntemler hakkında bilgi edinmesi ve bu yöntemleri kullanarak problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Spektroskopik yöntemlerin temellerini anlar.
  • Fiziksel metotların tartışır.
  • Spektroskopik verilerin pratik uygulamalarını anlar
  • Bilinmeyen örnekleri spektroskopik yöntemler kullanarak tanımlar.
Dersin İçeriği Spektroskopiye giriş, elektronik soğurma spektroskopisi, vibrasyonel ve raman spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron paramanyetik rezonanas spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x-ışını spektroskopisi, SEM ve TEM.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Spektroskopiye Giriş Ders Kitabının ilgili sayfaları
2 Elektronik Soğurma Spektroskopisi Ders Kitabının ilgili sayfaları
3 Elektronik Soğurma Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
4 Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
5 Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
6 Ara sınav I
7 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
8 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
9 Elektron Paramanyetik Rezonanas Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
10 Ara sınav II
11 Kütle Spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
12 X-ışını spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
13 X-ışını spektroskopisi Ders kitabının ilgili sayfaları
14 SEM ve TEM Ders kitabının ilgili sayfaları
15 SEM ve TEM Ders kitabının ilgili sayfaları
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. R. S. Drago, Physical Methods for Chemistry, 2nd Edition, Saunders College Publishing 1992.
Diğer Kaynaklar 2. Any spectroscopy text book

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 10
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 1 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125