AKTS - Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu

Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu (CEAC424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Eşlenik Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu CEAC424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders konjüge polimerlerin davranımlarının ve performanslarının anlaşılması için gerekli teoriler, sentetik yöntemler ve temel fiziksel yönler üzerine odaklanmıştır. Ders öncelikle organik sistemlerdeki p-konjüge malzemelerin ve elektron-kafes dinamiklerinin arkasındaki teorileri incelemiştir. Sonraki bölümlerde poliasetilenler, polianilinler, poli(arilen vinilenler), poli(arilen etinilenler) ve poliheterosiklikleri içeren tüm iletken polimer ailesinin detaylı sentez yöntemleri, elektriksel ve fiziksel özellikleriyle ilgilidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencileri konjüge polimerlerin davranımlarının ve performanslarının anlaşılması için gerekli teoriler, sentetik yöntemler ve temel fiziksel yönler üzerine odaklayabilmek
  • Bütün iletken polimer ailesinin detaylı sentez yöntemleri, elektriksel ve fiziksel özellikleriyle öğrencileri tanıştırmak
  • Öğrencilerin iletken polimerlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tanımlama ve test edebilmeleri
  • Öğrencilere organik sistemlerdeki p-konjüge malzemelerin ve elektron-kafes dinamiklerinin arkasındaki teorileri öğretmek
  • Öğrencilere redoks, arayüzey, elektrokimya ve optiksel fenomenleri içeren yapı-özellik ilişkilerini öğretebilmek
  • Kimya, fizik ve malzeme bilimindeki konjüge ve iletken organic polimerlerdeki son ilerlemeleri tamamen kapsayan son ilerlemeleri sunmak
Dersin İçeriği Eşlenik polimerlerin tasarımı, sentezi ve karakterizasyonu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 p-Konjüge Malzemelerin Taşıma, Optiksel ve Kendiliğinden Toplanma özellikleri Üzerine: Birleştirilmiş Teorik-Deneysel Bir Bakış Bölüm 1
2 Kiral Nematik Sıvı Kristal içerisinde Sentezlenen Sarmal Poliasetilen Poli(arilen vinilen)lerin Sentezi ve Özellikleri Bölüm 3 ve 4
3 Mavi-Işıyan Poli(para-fenilen)-Tipi Polimerler Bölüm 5
4 Poli(parafenilenetinilen)ler ve Poli(arilenetinilen)ler: Parlak Geleceği Olan Malzemeler Bölüm 6
5 Polianilin Nanoiplikler: Sentezleri, Özellikleri ve Uygulamaları Bölüm 7
6 ARA SINAV I Bölümler 1-7
7 Polipirolde Son Gelişmeler Bölüm 8
8 Regiodüzenli Politiyofenler Bölüm 9
9 Poli(3,4-Etilendioksitiyofen)-Bilimsel Önemi, Olağanüstü Özellikleri, ve Uygulamaları Tienotiyofenler: Monomerlerden Polimerlere Bölümler 10 ve 11
10 Düşük Band Aralıklı İletken Polimerler Bölüm 12
11 ARA SINAV II Bölümler 8-12
12 Structure–Property Relationships and Applications of Conjugated Polyelectrolytes Bölüm 14
13 İletken Polimerlerin Elektrokimyası Bölüm 18
14 Konjüge İletken Polimerlerde Elektrokromizm Bölüm 20
15 Konjüge Polimerlerin Fotoelektron Spektroskopisi Bölüm 21
16 FINAL SINAVI Bölümler 1-21

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Conjugated Polymers: Theory, Synthesis, Properties, and Characterization (Handbook of Conducting Polymers), 1st Edition, Terje A. Skotheim (Editor), John Reynolds (Editor), CRC Press, 2006.
Diğer Kaynaklar 2. - Design and Synthesis of Conjugated Polymers, 1st Edition,Mario Leclerc (Editor), Jean-Francois Morin (Editor), Wiley-VCH, 2010.
3. - Organic Electronics: Materials, Manufacturing, and Applications, 1st Edition, Hagen Klauk (Editor), Wiley-VCH, 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 13 26
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 19 19
Toplam İş Yükü 125