AKTS - Termodinamik I

Termodinamik I (ENE203) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Termodinamik I ENE203 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 157
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehdi MEHRTASH
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Termodinamiğin temel prensiplerini vermek. Öğrencilerin mühendislikte termodinamiğin nasıl uygulanacağını konusunda gerçek hayattan mühendislik problemleri sunmak. Fizik ve fiziksel kanıtları vurgulayarak termodinamik için sezgisel bir anlayış geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Termodinamik terim ve kavramlarının uygun şekilde kullanılması yeteneğinin kazanılması.
  • Tablolar kullanarak iç enerji, entalpi ve entropi dahil olmak üzere saf maddelerin özelliklerini bulabilmek
  • Hal denklemleri ve termodinamik bağıntılar kullanarak saf maddenin özelliklerini hesaplamak
  • İş, ısı, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarını kullanarak kapalı ve açık sistemleri analiz edebilmek
Dersin İçeriği Temel kavramlar ve tanımlar, saf maddenin özellikleri, hal denklemleri, iş ve ısı etkileşimleri, termodinamiğin birinci yasası, iç enerji ve entalpi, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, tersinir ve tersinmez süreçler, süreçlerin termodinamik analizi, termodinamiğin üçüncü yasası.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar Bölüm 1
2 Enerji Dönüşümü ve Genel Enerji Analizi Bölüm 2
3 Saf Maddenin Özelikleri Bölüm 3
4 Saf Maddenin Özelikleri Bölüm 3
5 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4
6 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4
7 Kontrol Hacimlerinin Kütle ve Enerji Analizi Bölüm 5
8 Kontrol Hacimlerinin Kütle ve Enerji Analizi Bölüm 5
9 Ara sınav
10 Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6
11 Termodinamiğin İkinci Yasası Bölüm 6
12 Entropi Bölüm 7
13 Entropi Bölüm 7
14 Termodinamik Özellik Bağıntıları Bölüm 12
15 Termodinamik Özellik Bağıntıları Bölüm 12
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Thermodynamics: An Engineering Approach, Y.A. Çengel and M. A. Boles, 8th Ed.in SI Units, McGraw-Hill, 2015
Diğer Kaynaklar 2. • Fundamentals of Engineering Thermodynamics, C. Borgnakke and R.E.Sonntag, 8th Ed. SI Version, 2014.
3. • Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, 5th Edition, John Wiley & Sons Inc., 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 6 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 151