AKTS - Yenilik İktisadı

Yenilik İktisadı (ECON442) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yenilik İktisadı ECON442 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Dr. Öğr. Üyesi
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yeniliğin ekonomiye katkısını anlayıp analiz edebilmeleri için teknoloji, araştırma geliştirme ve yenilik kavramlarına mikro, ve makro açılardan yaklaşmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci teknoloji, yenilik ve ticarileşmenin ekonomik gelişmeye katkısını açıklayabilir
  • Öğrenci teknolojinin içselleştirilmesine farklı yaklaşımları ve yeniliğin farklı ekonomik sistemlerdeki yayılımını açıklayabilir
  • Öğrenci teknolojik fırsatları analiz edebilir ve gelişmekte olan ülkelerdeki tehditleri belirleyebilir
Dersin İçeriği Mikro ve makro seviyelerde bilim, teknoloji ve yeniliğin ekonomi ile ilişkisi; yeniliğin yayılması ve içselleştirilmesi, ölçümünde karşılaşılan sorunlar; ulusal ve bölgesel seviyelerde yenilik ve kümeler; AR-GE destek mekanizmaları ve Türkiye`deki ekonomik performans.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim, teknoloji ve inovasyon neden çalışılmalı? Ders notları
2 Toplumları başarılı yenilikçiler yapan faktörler nelerdir? Ders notları https://www.ted.com/playlists/20/where_do_ideas_come_from
3 Makroekonomik Bakış açısından bilim ve teknolojinin büyüme faktörleri olarak katkısı Ders notları
4 Inovasyonun Yayılımının Makroekonomik Etkileri Ders notları
5 Mikroekonomik Bakış açısından yenilikçi firmalar nasıl farklıdır? Ders notları
6 Yenilik ve dağılımı Ders notları
7 Arasınav
8 Yeniliğin ölçümünün yöntemi Ders notları
9 Yeniliğin ölçümünün yöntemi Ders notları
10 Yeniliğin doğasındaki sistem Ders notları
11 Yeniliğin doğasındaki sistem ders Notları
12 Yenilik ve ekonomik performans Ders notları
13 Yenilik ve ekonomik performans Ders Notları
14 Yenilik ve ekonomik performans Ders Notları
15 Genel Tekrar
16 Final Sınavi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Freeman, Chris and Luc Soete, (1997). The Economics of Industrial Innovation (Third Edition) MIT Press
Diğer Kaynaklar 2. Fagerberg, D.C. Mowery and R.R. Nelson (eds) (2005) The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 1 7 7
Raporlar
Ödevler 1 57 57
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 143