AKTS - Fransızca II

Fransızca II (FRE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fransızca II FRE202 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
FRE201
Dersin Dili Fransızca
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Diller Öğr.Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı, FRE201 dersinin devamı niteliğinde öğrencilere Avrupa Ortak Dil Çerçevesi’ne göre A1* (Başlangıç Düzeyinde) seviyesinde Fransızca iletişim kurmalarına yardımcı olacak temel dil becerilerini kazandırmaktır. Bu ders ilk yarıyılda verilen FRE201 dersinin devamı mahiyetindedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • farklı amaçlara yönelik kısa metinler yazabilir.
  • diyalog tamamlayabilecek ve ilgili soruları cevaplayabilir
  • dinleme aracılığıyla Fransızca’nın kullanımı ve telaffuzuna yönelik saptamalar yapabilir,
  • dinleme metinlerindeki temel düşünceyi bulabilir,
  • günlük faaliyetleri hakkında konuşabilir,
  • kişisel bilgi verebilir
Dersin İçeriği Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon/Ders Tanıtım Kitapçığı Unité 4 Participer à une sortie, Leçon 1 Faire un projet de sortie: Parler du futur- Rapporter des paroles, Savoir et Connaître au présent Leçon 2 Répondre à une invitation, Inviter qqn, Accepter ou refuser une invitation, S’excuser. Ders Tanıtım Kitapçığı Ders kitabı 61-64 & 72
2 Leçon 3 Faire face à un probleme, Comprendre un problème, Donner un ordre, un conseil, Exprimer son accord , Exprimer un probleme, Leçon 4 Faire un pique-nique, Comprendre un menü, Parler de nourriture. Ders kitabı 65-68
3 Unité 5 Voyager . Leçon 1 Raconter un voyage, Comprendre un message de voyage, Raconter un voyage , Faire les présentations.(1h) Leçon 2 – Organiser un voyage.: Comprendre un document de voyage, Utiliser les moyens de transport, Préparer un voyage. Ders kitabı 75-79
4 Leçon 3 Rencontrer des difficultés: Réunion chez Florial, Exprimer l’appartenance, Rencontrer un problème, Demander ou donner une explication Ders kitabı 80
5 Leçon 4 Visiter une région, Comprendre des informations sur une région, Parler de la météo, Décrire des déplacements, Donner des informations sur une région Projet Ders kitabı 82-83 87
6 Unité 6: Faire des achats: Leçon 1 Choisir un cadeau, Comparer, Montrer, Choisir. Leçon 2 Acheter. Commander sur Internet, Faire un achat chez un commerçant, payer, Points infos Ders kitabı 90-92
7 Leçon 3 Choisir des vêtements: Comment je m’habille? Essayer un vêtement, Apprécier, Exprimer la nécessité, Décrire un vêtement. Leçon 4 Consommer: Parler de consommation, Payer Ders kitabı 94-96 & 101
8 ARA SINAV
9 Unité 7: se faire des relations, Leçon 1 Engager la conversation, Interroger quelqu’un sur son activité, Proposer une activité, Refuser 104-108
10 Leçon 2 Parler de son travail , Présenter une expérience professionnelle, Exprimer la durée, Parler des avantages d’une profession Ders kitabı 106
11 Leçon 3 Parler de ses relations, Exprimer son intérêt, Parler de ses amis, Leçon 4 Echanger des messages Ders kitabı 108-110
12 Unité 8 Organiser ses loisirs, Leçon 1 Parler de ses loisirs, Raconter des souvenirs, Parler de ses loisirs Ders kitabı 118
13 Leçon 2 Aller au cinéma, Comprendre un résumé de film, Caractériser Ders kitabı 120-121
14 Leçon 3. Faire du sport, Leçon 4 Donner son opinion sur un spectacle, Ders kitabı 122-124
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tendances: Méthode de français, Girardet, J., Pécheur, J., Gibbe, C., & Parizet, M.-L.: CLE international,2016, Paris
Diğer Kaynaklar 2. Tendances Méthode de français Cahier d’activités A 1, Grammaire Progressive du Français, Paris: CLE international. Girardet, J., Pécheur, J.,Grégoire. avec la participation de Gracia Merlo.
3. Ders Notları Konulara ek materyaller

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100