AKTS - Bilim Tarihi

Bilim Tarihi (HUM360) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilim Tarihi HUM360 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere; antik dönemde bilimsel faaliyetlerin ana hatlarını öğretmek, bilim-felsefe, bilim-toplum, bilim-iktidar ilişkilerini ve sosyal-ekonomik yapının tarihi dönemlere göre bilimsel faaliyetlere etkisini kavratmak; Orta Çağ’da Doğu ve Batı uygarlıklarında bilimin gelişimini ve karşılıklı etkileşimleri vurgulamak; modern bilimde yöntemin anlaşılmasını sağlamak, bilimin çağımızdaki önemini göstermek ve sahte bilimlerden farkını ortaya koymak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -Bilimsel faaliyetlerin ne zaman ve nasıl başladığını öğrenir, -Bilimsel faaliyetlerin sosyal-ekonomik yapıyla ve devlet örgütlenmesi ile ilişkisini kavrar, -Bilimin tarihte nasıl bir ilerleme içinde olduğunu ve modern bilimin yükselişinin, önceki dönemlerden farkını anlar, -Modern bilimin ve bilim insanlarının önceki dönemlerin epistemolojik cemaatleri ile yaşadığı çatışmayı bütün boyutlarıyla öğrenir, -Bilimin felsefeden ayrılarak bağımsız bir alan olarak kendini ortaya koyma sürecini kavrar, -Türk modernleşmesinde bilimin yerini ve modern bilimlerin Türkiye’deki gelişim sürecini öğrenir.
Dersin İçeriği Modern bilimin ve bilimsel düşüncenin tarihsel temelleri ve gelişim süreci; Dünyayı tanımanın farklı toplumlar ve kültürler üzerindeki etkisi; bilimin gelişiminin sanat ve dinler gibi farklı alanlarla ilişkisi ve etkileri; eski çağlardan günümüze bilimsel ilerlemenin ana konuları ve kazanımları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim Tarihine Giriş ve Temel Kavramlar -Bilim Tarihi Disiplinin Doğuşu (George Sarton, Aydın Sayılı, Salih Zeki Bey, Adnan Adıvar) Colin Ronan, Bilim Tarihi s. 1-66 . Yavuz Unat- Hüseyin Gazi Topdemir, Bilim Tarihi Disiplini ve Bilim Tarihine Farklı Yaklaşımlar, George Sarton, Bilim Tarihi (çev: Remzi Demir)
2 Antik Dönemde Bilim -Mısır, Mezopotamya, Hindistan, Çin, Antik Yunan Uygarlıkları - Helenistik Dönem ve Roma Uygarlığı Kaynak kitapların ilgili bölümü (özellikle Tobby Huf’ın Erken Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi adlı eseri.)
3 Orta Çağ’da Bilim -Antik Yunan Felsefesinin Hristiyanlaştırılması ve İslamileştirilmesi -Skolastik Düşüncenin Yükselişi -Antik Yunan Metinlerinin Arapçadan Latinceye çevrilmesi Kaynak kitapların ilgili bölümü
4 İslam Uygarlığında Bilim ve Türklerin Bilimsel Faaliyetlerinin İslam Uygarlığındaki Yeri -Emeviler Dönemi -Abbasiler Dönemi -Karahanlılar Dönemi -Gazneliler Dönemi -Selçuklular Dönemi Kaynak kitapların ilgili bölümü
5 Rönesans/Modern Bilimin Doğuşu -Sanat -Mühendislik -Bilim Kaynak kitapların ilgili bölümü
6 Bilimsel Devrimler/Modern Bilimin Doğuşu -Galileo -Kepler -Copernicus -Newton Kaynak kitapların ilgili bölümü
7 Aydınlanma Döneminde Bilim -Bilim Akademileri -Bilimsel Yöntem -Francis Bacon -Rene Descartes Kaynak kitapların ilgili bölümü
8 Ara Sınav Sözlü Sunum
9 Endüstri Devrimi, Bilim ve Teknolojinin Üretime Etkisi (XVIII. Yüzyıl) Kaynak kitapların ilgili bölümü
10 Modern Çağda Bilim (XIX. Yüzyıl) Kaynak kitapların ilgili bölümü
11 Bilim ve Felsefe Arasındaki Ayrım Kaynak kitapların ilgili bölümü
12 Modern Bilimlerin Türkiye’ye Girişi ve Osmanlı Döneminde Bilim (XIX. Yüzyıl) Kaynak kitapların ilgili bölümü
13 Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilimsel Gelişmeler -Üniversite Reformu -Yurt dışına gönderilen öğrenciler ve Türkiye’ye döndükten sonraki çalışmaları -Eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında kurumsal gelişmeler Kaynak kitapların ilgili bölümü
14 Modern Çağda Bilim (XX. Yüzyıl) Kaynak kitapların ilgili bölümü
15 Modern Çağda Bilim (XXI. Yüzyıl) Kaynak kitapların ilgili bölümü
16 Final Sözlü Sunum

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ronan, Colin A., The Cambridge Illustrated History of The World Science, Cambridge University Press, London, 1983.
2. 2- Tekeli, Sevim vd., Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayıncılık, Ankara 2021.
3. 3- Mason, Stephen F., Bilimler Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2019.
4. 4- Huff, Toby E., Erken Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi- İslam Dünyası, Çin ve Batı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 100