Rusça V (RUS401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça V RUS401 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS301 & RUS302
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Diller Öğr.Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS301 ve RUS302 derslerinin devamı niteliğinde, öğrencilerin Avrupa Birliği Dil Ölçütleri’ne göre A2+ seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamaya yardımcı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Okuma • Gündelik hayat da sıkça karşılaşılan dilde kaleme alınmış, kişisel tanıtım, çalışma hayatı, eğitim ve bilim ile ilgili metinleri okuyabilir, anlayabilir.
  • Konuşma • Bilim ve yeni teknolojiler hakkında konuşabilir, • Bir hazırlık yapmaksızın, bilindik ya da kişisel ilgi alanına giren veya gündelik yaşama ilişkin (örneğin aile, boş zaman etkinlikleri, iş, seyahat ve güncel olaylar) bir konuşmaya katılabilir.
  • Dinleme • TV ve radyodaki anonsları ve haberleri anlar (örneğin trafik bilgileri, kazalar, uyarılar), • Mesleki ya da kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konuların ana hatlarını anlayabilir,
  • Yazma • Bilindik ya da kendini kişisel olarak ilgilendiren konularda basit, kendi içinde bağlantılı metin yazabilir, • Deneyim ve izlenimlerini içeren metinler yazabilir.
  • Teknoloji kullanımı: • Gerekli teknolojik etkinlikleri kendi kendine vaktinde yaparak sorumluluk almak,
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon- Ders Tanıtım Dokümanı
2 Ативные и пассивные конструции с глаголами НСВ и СВ. Ünite 1: Tamamlanmamış ve tamamlanmış fiillerle etken ve edilgen cümleler. Seyahat planı. Rusya’ya Seyahat. Sayfa 5
3 учаи употребления пассивных констпукции с глаголами НСВ и с глаголами СВ . СМОТРЕТЬ / ВИДЕТЬ fiili –ся sonekli fiiller. Ünite 1: Eğitim ve iş hakkında konuşma. Sayfa 20
4 Употребление глаголов с частицей -СЯ УМЫВАТЬСЯ .ОДЕВАТЬСЯ. РАЗДЕВАТЬСЯ Fiilleri Ünite 1: Şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. Sayfa 28
5 ичастия Активныепричастия настоящего времени глаголов НСВ. Уйти Куда Sorusu Ünite 2: Geçmiş ve şimdiki zamanda etken sıfat fiiller. Sayfa 39
6 Причастия прошедшего времени от глаголов НСВ и СВ Знать и писать fiilleri Ünite 2:Geçmiş zamanda edilgen sıfat fiiller. Sayfa 46
7 Изменение причастий по подежам. Ünite 2: Okuma ve çeviri çalışması. Alıştırma. Sayfa 48
8 ARA SINAV
9 Страдательные причастия настоящего времени от глаголов НСВ Изменение причастий по подежам. Ünite 3: Geçmiş zaman etken sıfatlar. Sayfa 66
10 Страдательные причастия прошедшего времени от глаголов СВ. Ünite 3: Geçmiş zaman fiilleri, olumlu. Sayfa 70
11 Краткая форма страдательных причастий . Краткая и полная форма . Ünite 3: Sıfatların uzun ve kısa şekli. Sayfa 76
12 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri Sayfa 80
13 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri Sayfa 81
14 ТЕКСТЫ.Система образования в России. Ünite 3: Okuma Metin Çalışması-Çeviri. Sayfa 89
15 GENEL TEKRAR
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3 , Zlatoust Yayınları, Moskova,
2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100