AKTS - Sürdürebilirliğe Giriş

Sürdürebilirliğe Giriş (MAN408) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sürdürebilirliğe Giriş MAN408 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Sürdürülebilirlik çevre, toplum ve ekonominin kesişim noktasında yer alır. Bu ders, öğrencilerin bilgi ve farkındalıklarını artırmak için sürdürülebilirlik kavramlarını irdeler. Ayrıca bu ders öğrencilerin sürdürülebilirliğin gerçekte ne anlama geldiği, bireylerin ve şirketlerin sürdürülebilir kalkınma için neler yapabileceği konusunda eleştirel düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaşam ve değerlerimizin içine sürdürülebilirliği entegre eder.
  • Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kavramlarını açıklar
  • Sürdürülebilirliğin bileşenlerini ölçmek için metrikleri kullanır
  • Yerel, ulusal ve küresel ölçekte sürdürülebilirlik eylemlerini açıklar.
Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Derse Genel Bakış, Sürdürülebilirliğe Giriş
2 Çevre Politikasının Evrimi, Çevresel Risk Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Kamu Politikası, Halk Sağlığı ve Sürdürülebilirlik
3 İklim ve Küresel Değişim, İklim Değişikliği, Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma, İklim Değişikliği: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Tehdit, • Mevcut ve Gelecekteki İklim Rejimlerine Uyum • Neden: Sera etkisi • Sonuçlar: mahsul başarısızlığı • Çözümler teknolojisi ve yaşam tarzı değişiklikleri| İklim Değişikliğini Azaltma • Siyasi ve ekonomik araçlar
4 Biyosfer, Fiziksel Kaynaklar: Su, Kirlilik ve Mineraller, Su Döngüsü ve Tatlı Su Temini, Su kirliliği, Maden Kaynakları: Oluşum, Madencilik, Çevresel Etki
5 Çevre ve Kaynak Ekonomisi, Müştereklerin Trajedisi
6 Sürdürülebilir İşletme Uygulamaları: • Kurumsal Sosyal Sorumluluk • Kurumsal Yönetim • Sürdürülebilir ürünler ve hizmetler
7 Sürdürülebilir İş Uygulamaları Devam Ediyor: • İş ve Çevre • Şirketler ve Ekolojik Sürdürülebilirlik
8 ARA SINAV
9 Sürdürülebilirlik: Etik, Kültür ve Tarih, • Sürdürülebilirlik Çalışmaları: Bir Sistem Okuryazarlığı Yaklaşımı • Sürdürülebilirlik Etiği
10 Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı • Belirsiz Bir Uzlaşma Olarak Sürdürülebilir Kalkınmanın Tanımı • Üçlü P • Ekonomik Büyümeye Giriş • Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili sorular • Sürdürülebilir Kalkınma için Zaman Çizelgesi
11 Coğrafi Perspektifler ve Sürdürülebilir Kalkınma • Genel Bakış • Coğrafya ve Daha Sürdürülebilir Kalkınmanın Peşinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Konuları • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri • Birleşmiş Milletler ve Küresel Sürdürülebilirlik
12 Şehirleri Daha Sürdürülebilir Hale Getirmek • Dünyadaki Kentleşme Modelleri • Kentsel Sorunlar ve Zorluklar • Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Arayışına Katılım • Dayanıklı şehirler – Bir şehri sürdürülebilir, yeşil ve dayanıklı yapan nedir?
13 Sürdürülebilirlik için Araçlar, Sistemler ve Yenilik [Sürdürülebilirliği Ölçmek] • Sürdürülebilirliği nasıl ölçeriz? • Sürdürülebilirlik Göstergeleri
14 Gezegen Sınırları Kavramı • Büyüme Dinamikleri • Enerji Vakası • Nüfus dinamikleri
15 Sunumlar
16 Sunumlar

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Sustainability: A Comprehensive Foundation by Tom Theis and Jonathan Tomkin, Editors
2. Brinkmann, R. (2016). Introduction to sustainability. John Wiley & Sons
3. Other related course materials provided by instructor.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125