AKTS - Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları

Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları (CEAC554) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları CEAC554 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CEAC 104
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Atilla Cihaner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı elektrokimyasal yöntemleri ve temellerini anlatmak ve uygulama alanlarına genel bir bakış getirmektir. Potentiometre, kulometre, voltametre, kronometre, polarografi vb. elektrokimyasal yöntemleri anlatır. Ayrıca, elektrokimyasal yöntemlerin diğer spektroskopik yöntemlerle (UV-vis, ESR, impedans) nasıl kullanılabileceğini anlatır. Elektrokimyasal çalışmalarda kullanılan elektrotların nasıl hazırlanacağı ve temizleneceğini anlatır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Terminoloji, temel denklemler, ve elektrokimyasal kavramlar üzerine genel bir bakış sergiler.
  • Deneysel elektrokimyasal yöntemleri tanımlar.
  • Temel denge ölçümlerini ve Nernst denklemini anlatır.
  • Potentiomete, kulometre, kronometre ve polarografi yöntemlerini anlatır.
  • Elektrotların nasıl hazırlandığını ve nasıl temizleneceğini anlatır.
  • Elektrokimyanın diğer spekroskopik yöntemlerle kullanımını anlatır.
  • UV-vis, ESR ve impedans gibi yaygın yöntemleri tanımlar.
Dersin İçeriği Genel elektrokimyasal kavramlar, elektroanaliz, elektrokimyaya giriş, denge ölçümleri, potensiyometre, voltametre, kulommetre, kronoamperometre, polarografi, disk elektrotu, elektron transfer hız sabitleri, spektroelektrokimya, elektrokimyasal ESR spektrometresi, empedans, elektrot hazırlama yöntemleri, yüzey temizleme, elektrot yapımı, referans

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektroanaliz, İsimlendirme ve Terminoloji 1-10
2 Deneysel Yöntemlere Genel Bir Bakış 11-24
3 Denge Ölçümleri 25-44
4 Denge Ölçümleri 44-84
5 Potentiometre 85-96, 96-106
6 ARA SINAV 1
7 Kulometre 107-130
8 Kronoamperometre ve Polarografi 136-155
9 Disk Elektrotu, Elektron Transfer Hız Sabitleri 195-236
10 Spektroelektokimya 239-247
11 Elektrokimyasal ESR Spektroskopisi 147-153
12 İmpedans 253-270, 270-274
13 ARA SINAV 2
14 Elektrot Hazırlama: Elektrot Yüzeyi Temizleme 276-280
15 Electrode Preparation: Manufacturing Electrodes, Making Reference Electrodes, Microelectrodes 280-286, 286-288
16 FİNAL

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. P. Monk, Fundamentals of Electroanalytical Chemistry, John Wiley & Sons LTD, 2001.
Diğer Kaynaklar 2. Christopher M. A. Brett, Ana Maria Oliveira Brett, Electrochemistry Principles, Methods, and Applications, 2nd Edition, Oxford University Press Inc., 1993.
3. Waldfried Plieth, Electrochemistry for Materials Science, 1nci Baskı, Elsevier Inc., 2008.
4. Cynthia G. Zoski, Handbook of Electrochemistry, 1nci Baskı, Elsevier Inc., 2007.
5. Frano Barbir, PEM Fuel Cells: Theory and Practice, 1nci Baskı, Elsevier Inc., 2005.
6. Allen J. Bard, Larry R. Faulkner, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nci Baskı, John Wiley & Sons, Inc.,2001.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 21 21
Toplam İş Yükü 125