AKTS - Enerji Sistemleri II

Enerji Sistemleri II (ENE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sistemleri II ENE202 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Yılser DEVRİM
  • Araş. Gör. Gizem Nur BULANIK DURMUŞ
Course Assistants
Dersin Amacı • Yenilenebilir Enerji (Güneş, Rüzgar, Jeotermal, Hidrolik, Biyokütle, Dalga, vs.) hakkında genel bilgi vermek. • Karşılaştırma yaparak Yenilenebilir Enerji kaynaklarının avantajlarını ve dezavantajlarını öğretmek. • Nükleer Güç Santrallerini öğretmek • Ulaşımdaki kullanılan Enerji teknolojilerinin öğretilmesi • Yirmi birinci yüzyıl enerji sisteminin yaratılmasının öğretilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş ısıl enerjisi, Pasif Güneş, aktif güneş, güneş havuzları
  • Bioenerji
  • Küçük hidrolik türbinler
  • Rüzgar enerjisi
  • Dalga enerjisi
  • Jeotermal enerji
  • Gelgit ve akıntılardan enerji
  • Nuclear energy: Nuclear fuels, fission, electric generating stations
Dersin İçeriği Toplumun ihtiyaçlarını karşılamadaki rolü hakkında yenilenebilir ve alternatif enerji sistemlerinin teknik, ekonomik, çevresel ve politik yönleri hakkında geniş bir tasvir, yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik, biyokütle, dalga, vs.), nükleer enerji: nükleer yakıtlar, fisyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nükleer Enerji Sistemleri Bölüm 8
2 Nükleer Enerji Sistemleri Bölüm 8
3 Güneş Enerjisi Bölüm 9
4 Güneş Enerjisi Bölüm 9
5 Fotovoltaik Teknolojiler Bölüm 10
6 Fotovoltaik Teknolojiler Bölüm 10
7 Güneş Isıl Uygulamaları Bölüm 11
8 Güneş Isıl Uygulamaları Bölüm 11
9 Ara Sınav
10 Rüzgar Enerji Sistemleri Bölüm 12
11 Rüzgar Enerji Sistemleri Bölüm 12
12 Hidrolik Enerji Sistemleri Bölüm 7 (Diğer Kaynak)
13 Biyokütle Enerjisi Bölüm 2 (Diğer Kaynak)
14 Ulaşımda kullanılan Enerji Teknolojileri Bölüm 13
15 Sonuç: Yirmi birinci yüzyıl enerji sisteminin yaratılması Bölüm 15
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Francis M. Vanek, Louis D. Albright, Energy Systems Engineering – Evaluation & Implementation, McGraw-Hill, 2008
Diğer Kaynaklar 2. Neil Schlager and Jayne Weisblatt, Alternative Energy, Thomson&Gale, 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 9 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 13 160
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi. X
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 5 2 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 129