AKTSHidroloji ve Su Kaynakları

Hidroloji ve Su Kaynakları (CE402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hidroloji ve Su Kaynakları CE402 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5.5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı İstatistiksel yöntemler yardımıyla taşkınların karakteristiklerinin belirlenmesi, ve küresel su döngüsündeki hidrolojik süreçlerin hidrolojik sistemlerde kullanımının bilinmesi. Hidroloji ve su kaynakları planlaması prensipleri için gerekli hidrolojik tasarım ve analiz ile ilgili suyun kontrolü ve kullanımı.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler hidrolik sistemlerin tasarımı için gerekli hidrolojik süreçlerin denklemleri geliştirebilirler.
  • Öğrenciler istatistiksel metotlar vasıtasıyla hidrolik sistemlerin tasarım akım ve hacim değerlerinin hesaplanması için kullanılan hidrolojik verilerin analizini yapabilirler.
  • Öğrenciler yüzeysel akış debisini ve hacmini, barajlardaki veya kanallardaki taşkın hazne kapasitesini belirleyebilir ve taşkın zararlarının ötelenmesi tahminlerini yapabilirler.
  • Öğrenciler akifer sistemlerinde yapılan pompaj sonucunda ne kadar debi elde edilebileceğini hesaplayabilirler.
  • Öğrenciler yeraltı suyu ve yüzeysel su kaynakları arasındaki hidrolik etkileşimi belirleyecek denklemleri geliştirebilirler.
Dersin İçeriği Hidrolojinin prensipleri, su kaynakları planlamasını, su iletimi, su depolaması, su kontrolü sistemlerinin analizi ve tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm1
2 Yağış, yağışın ölçülmesi ve analizi Bölüm 3
3 Yağış, yağışın ölçülmesi ve analizi Bölüm 3
4 Nehir akışı, debi hesaplaması ve debi-seviye ilişkisi Bölüm 4
5 Havza ve havza drenaj özellikleri, sızma ve sızma indisleri Bölüm 6
6 Havza ve havza drenaj özellikleri, sızma ve sızma indisleri Bölüm 6
7 Hidrograf Analizi ve Birim Hidrograf Bölüm 7
8 Hidrograf Analizi ve Birim Hidrograf Bölüm 7
9 Taşkın Ötelemesi Bölüm 8
10 Hidrolojide istatiksel metodlar Bölüm 9
11 Rezervuarlar Bölüm 10
12 Hidrolik yapının hidrolojik tasarımı Bölüm 11
13 Yeraltısuyu hidrolojisi, kuyu hidroliği Bölüm 12
14 Yeraltısuyu hidrolojisi, kuyu hidroliği Bölüm 12
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Usul, N. (2013). Engineering Hydrology, 3rd edition, METU press, Ankara.
Diğer Kaynaklar 2. Linsley, R. K; Franzini, J. B.; Freyberg, D. L.; and Tchobanoglous, G. (1992). Water Resources Engineering. Fourth Edition, McGraw-Hill International Editions, Civil Engineering Series.
3. Beyazit, M. (2001). Hydorology. Birsen Yayınevi, İstanbul.
4. Günyaktı, A. Hydraulic Engineering with Solved Examples. Atilim University, Civil Engineering Department, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 20
Ödevler 6 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 11 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 138