AKTSSulama ve Drenaj

Sulama ve Drenaj (CE429) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sulama ve Drenaj CE429 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 310 - Hidrolik Mühendisliği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı Genel olarak sulama ve drenaj sistemleri için temel gereksinimleri anlamak ve açık ana kanal ve kapalı borulu sulama ve drenaj şebekelerini, Enerji, Momentum ve kütlenin korunumu prensibinin üniform akım yaklaşımıyla nasıl tasarlandığını öğrenerek modern sulama ve drenaj tasarımı yapmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bitki su ihtiyacı için Buharlaşma terleme metotları yöntemiyle Sulama alanı için sulama modülünü belirlemek
  • Sulama suyu debisini hesaplamak
  • Sulama suyu debisine göre suyu kaynağından sulama alanına getirecek ana sulama kanalının güzergahının belirlenmesi, kanalın boyutlandırılması ana iletim kanalı üzerindeki gerekli sanat yapılarının belirlenmesi ve sulama alanına uygulanacak klasik açık kanal veya modern borulu sulama şebekesinin projelendirilmesi için gerekli hidrolik verilerin belirlenmesi
  • Sulama alanı içinde yer alan klasik açık kanal veya borulu sulama sisteminin üniform akım yaklaşımıyla nasıl tasarlanabileceğinin öğrenilmesi
  • Üniform akım yaklaşımıyla drenaj sistemi tasarımı için gerekli hidrolik parametrelerin belirlenmesi
Dersin İçeriği Sulama yönteminin belirlenmesi, sulama suyu debisinin belirlenmesi, açık kanallarda uniform akım, boru sistemlerinde üniform akım, açık kanal tasarımı, borulu sulama sistemi tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin içeriği ve sulamanın Türkiye’de gelişi Ünite 1
2 Toprak ve Toprak parametreleri ve toprak suyu:Tabbi koşullarda toprak parametreleri, toprak nemi, toprak su karakteristik eğrisi, Ünite 2, 3
3 Toprak Su ihtiyacı: Su ihtiyacı önemli parametreleri, buharlaşma terleme, kök su çekimi Ünite 4
4 Buharlaşma-Terleme Su İhtiyacı:Buharlaşma-Terleme suyu tahmini yöntemiyle su ihtiyacı için en önemli parametreler, enerji denge yöntemine göre direkt veya direkt olmayan metodlarla bitki su ihtiyacının beleielenmesi Ünite 5
5 Sulama Gereksinimleri:Sulama sistemlerinin verimliğinin belirlenmesi ve sulama suyu kalitesi Ünite 6
6 Sulama Sistemleri:Üniform akım yaklaşımıyla klasik açık kanal sulama sistemleri, açık kanal dağıtım sistemleri ve bu sistemlerin operasyonu Ünite 7.1, 7.2
7 Sulama Sistemleri:Üniform akım yaklaşımıyla klasik açık kanal dağıtım sistemleri ve bu sistemlerin operasyonu, kanaletli sulama sistemleri Ünite 7.3, 7.4, 7.5
8 Kapalı sistem Sulama Sistemleri:Borulu sulamalar, yağmurlama sulama sistemleri, damla sulama sistemleri Ünite 10.1, 10.2, 10.3, 10.4
9 Sulama alanlarının Drenajı:Yüzey drenaj debisi ve drenaj kanalının, yüzeyaltı drenaj debisi ve drenaj delikli boru sisteminin tasarımı için gerekli hidrolik parametreler Ünite 11.1, 11.2

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introduction to Irrigation and Drainage Engineering,3. Revised Edition,Darama Y., Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar 2. Irrigation Principles and Practices, Hansen, V.E., Israelsen O.W., and Stringham G.E. Whiley, 1980,
3. Irrigation and Drainage, Kızılkaya T., State Hydraulic Publication (in Turkish) Ankara, 1988.
4. Applied Water Resources Engineering, 2nd Edition, Yanmaz, M., METU Press. Ankara, 2001
5. Irrigation and Drainage Engineering, Tümer, T., METU Civil Eng., Department Water Resources Laboratory Publication No:8, 1978

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 5 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150