AKTSSayısal Görüntü İşleme

Sayısal Görüntü İşleme (EE421) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayısal Görüntü İşleme EE421 Seçmeli Dersler 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 275
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Grup B
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Hakan Tora
Course Assistants
Dersin Amacı •Görüntü temellerini ve görüntü işleme için gerekli olan matematiksel dönüşümleri çalışmak. •İmge iyileştirme tekniklerini çalışmak. •İmge onarım yöntemlerini çalışmak. •Görüntü sıkıştırma yöntemlerini çalışmak. •Görüntü bölütleme ve gösterim tekniklerini çalışmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İki boyutlu veri gösterimi, renkli görüntü gösterimi, iki boyutlu örnekleme, nicemleme ve süzme gibi imge işlemenin temel kavramlarını anlayabilme
  • Temel dönüşüm teorilerini anlayabilme ve farklı türdeki dönüşümlerin özelliklerini ve kullanımlarını öğrenebilme
  • İmge iyileştirme, imge analizi, imge sıkıştırma, imge süzme ve onarımı gibi farklı görüntü işleme metodlarının temellerini öğrenebilme
  • Görüntü işleme problemlerinin çözümü için yöntemler önerebilme
  • Dönem projesi yapabilme
Dersin İçeriği İki boyutlu sistemler ve dönüşümler, görüntü edinme, örnekleme ve nicemleme, imge iyileştirme ve onarımı için kullanılan doğrusal ve doğrusal olmayan teknikler, ayrımsal darbe kodlaması, vektörel nicemleme, dalgacıklar, altband kodlaması, duruk ve video sıkıştırma kodlama standartları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sayısal İmge Temelleri ve Dönüşümleri Bu haftanın konularına göz atmak
2 Uzamsal Alanda İmge İyileştirme •Gri Ton Dönüşümleri •Histogram İşleme •Uzamsal Süzme Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
3 Uzamsal Alanda İmge İyileştirme •Yumuşatıcı Uzamsal Süzgeçler •Keskinleştirici Uzamsal Süzgeçler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
4 Frekans Alanında İmge İyileştirme •Fourier Dönüşümü ve Frekans Alanı •Yumuşatıcı Frekans Alanı Süzgeçler •Keskinleştirici Frekans Alanı Süzgeçler Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
5 Frekans Alanında İmge İyileştirme •Homomorfik Süzme •Gerçekleştirim Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
6 Imge Onarma Teknikleri •Kötüleştirme Modeli •Ters Süzgeçleme •Wiener Süzgeçleme Bu haftanın konularına göz atmak
7 Imge Onarma Teknikleri Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
8 Imge Bölütleme •Süreksizlik Saptama •Ayrıt Birleştirme ve Sınır Sezimi •Eşikleme Bu haftanın konularına göz atmak
9 Imge Bölütleme •Bölge Tabanlı Bölütleme •Bölütlemede Hareket Kullanımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
10 Imge Sıkıştırma •İmge Sıkıştırma Modelleri •Bilişim Kuramı Elemanları •Hatasız Sıkıştırma •Yitimli Sıkıştırma •İmge Sıkıştırma Standartları Bu haftanın konularına göz atmak
11 Morfolojik İmge İşleme •Genleşme ve Kemirme •Açılma ve Kapanma •Morfolojik Algoritmalar Bu haftanın konularına göz atmak
12 Gösterim ve Betimleme •Gösterim •Sınır Tanımlayıcıları •Bölgesel Tanımlayıcılar Bu haftanın konularına göz atmak
13 Gösterim ve Betimleme •Betimlemeler için Ana Bileşenlerin Kullanımı Bir önceki haftanın konularını tekrar etmek ve bu haftanın konularına göz atmak
14 Nesne Tanıma •Örüntü ve Örüntü Sınıfları •Eşleştirme, Optimum İstatistiksel Bu haftanın konularına göz atmak
15 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem sonu sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Digital Image Processing,2nd Edition, Rafael C. Gonzales and Richard E. Woods, Pearson Education, 2003.
Diğer Kaynaklar 2. Two-Dimensional Signal and Image Processing, Jae S. Lim, Prentice-Hall, 1989.
3. Digital Video Processing, A. Murat Tekalp, Prentice-Hall, 1995.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 9 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. X
2 Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.) X
4 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi. X
7 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi. X
8 Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği. X
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği. X
11 Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği. X
13 Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği. X
14 Mekatronik mühendisliği konularında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliği. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 6 2 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama 2 2 4
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 7 2 14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 132