AKTS - Turizmde Sosyal Davranış ve İnsan İlişkileri

Turizmde Sosyal Davranış ve İnsan İlişkileri (TKİŞ107) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizmde Sosyal Davranış ve İnsan İlişkileri TKİŞ107 1 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin, turizm ve toplum ilişkisini, turizmin toplum üzerine etkilerini, turizm olayının anlaşılmasında turizm olayına katılanların niteliği ve turizmin içerdiği insan ilişkileri hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genel olarak sosyoloji kavramı, sosyolojinin diğer bilim dalları ilişkisi ve turizm sosyolojisinin anlaşılması
  • Toplum, toplumsal yapı, toplumsallaşma, turizmin toplumsallaşmadaki yeri ve toplumsal etmenler ile turizm ilişkisinin anlaşılması.
  • Davranış, turizm davranışı ve turizm davranışının psikolojik temellerinin anlaşılması.
  • Turizm davranışına özgü önemli kavram olan turistik deneyim ve turistik deneyimin özellikleri, çeşitleri, evreleri ve deneyim ortamlarının anlaşılması.
Dersin İçeriği The course aim is; Tourism and society relations, affects of tourism on societies, tourism event for understanding the nature of the participants in the tourism event, Informed about the tourism included the human relations of tourism for students.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyoloji Giriş ve Turizm Sosyolojisi Konu 1
2 Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsallaşma Konu 2
3 Turizmin Toplumsallaşmadaki Yeri Konu 3
4 Toplumsal Etmenler ve Turizm Konu 4
5 Davranış ve İnsan Davranışını Açılayan Bilimsel Yaklaşımlar Konu 5
6 Turizm Davranışı Konu 6
7 Turizm Davranışının Psikolojik Temelleri Konu 7
8 Ara sınav Ara Sınav
9 Turistik Deneyim Konu 8
10 Turistik Deneyim Ortamları Konu 9
11 Turistler Arası İlişkiler Konu 10
12 Turist Kümeleri Konu 11
13 Turist-Yerli İlişkisi, özellikleri Konu 12
14 Turist- Yerli İlişki biçimleri, Etkileyen Etmenler Konu 13
15 Turist-Görevli İlişkisi Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. AYDIN Orhan: Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi, Yayın No:1355, Eskişehir,2005.
2. ARKONAÇ A. Sibel: “Psikoloji”, Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2005.
3. BAYSAL C.; E. Tekarslan: Davranış Bilimleri, Genişletilmiş Dördüncü Baskı, İstanbul,2004.
Diğer Kaynaklar 4. ÖZKALP Enver: Davranış Bilimlerine Giriş, Anadolu Üniversitesi, Yayın No:1355, Eskişehir,2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 8 120
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 130