ECTS - - Turizm Ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim)

Zorunlu Bölüm Dersleri

ENG232 - Uzaktan Eğitim Temel İngilizce IV (3 + 0) 4

Bu uzaktan eğitim dersi orta altı düzeyinde kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktiviteleri içerir. Bu etkinlikler öğrencilerin ilgili düzeyde karşılaşacakları durumlarla yazılı sözlü iletişim ve kültürel olgular çerçevesinde işlenir.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

TKİŞ101 - Turizm İşletmeciliği (1 + 0) 5

Turizm ve turist kavramları, işletme ve yönetim kavramları, turizm işletmeleri hakkında genel bilgiler, seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler (seyahat acentaları, tur operatörleri), konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri, yat ve marina işletmeleri, uluslar arası turizm işletmeleri (gelişimi, pazara giriş şekilleri).

TKİŞ102 - Turizm Sektörü ve Stratejik Hedefler (1 + 0) 5

Turizm ve turist kavramları, dünyada ve ülkemizde turizm gelişimi, geleceğe yönelik eğilimler, turizm sektörünün yapısı, turizmde stratejik yönetim ve kriz yönetimi.

TKİŞ103 - Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları (1 + 0) 6

Muhasebenin temel kavramları, finansal tablolar, hesap, hesap planları, hesap kayıt işlemleri, belgeler, muhasebe süreci, genel muhasebe ilkeleri, bilanço ve gelir tablosu hesapları ve yıl sonu kayıt işlemleri

TKİŞ104 - Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi (1 + 0) 6

Muhasebe teorisi, işletme örgütlenmesi, finansal tablolar, özvarlıklar, gelir, gider hesapları, muhasebe kayıtları, otelin departmansal tabloları, nakit akım tablosu.

TKİŞ105 - Turizm Ekonomisi (1 + 0) 6

Ekonomi ile ilgili temel kavramlar, turizm talebi ve turizm arzı, turizm sektöründe firma ve tüketici dengesi, turizmin moneter ve reel karakterli ekonomik etkileri, paranın kıymetindeki değişmelerin turizme etkileri, turizmde talep tahmini, turizm gelirleri ve sızıntı ve son olarak Türkiye ekonomisinde turizm konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TKİŞ106 - Turizm İşletmelerinde Örgütlenme Modelleri (1 + 0) 6

Otel işletmeciliğinin tanımı, gelişimi ve özellikleri, otel işletmelerinde yönetim, yönetici ve lider kavramları, Otel işletmelerinin sınıflandırması ve organizasyon yapısı, otel işletmelerinde örgüt kültürü, çatışma yönetimi ve kullanılan bilgi sistemleri.

TKİŞ107 - Turizmde Sosyal Davranış ve İnsan İlişkileri (1 + 0) 6

The course aim is; Tourism and society relations, affects of tourism on societies, tourism event for understanding the nature of the participants in the tourism event, Informed about the tourism included the human relations of tourism for students.

TKİŞ108 - Turizm Konaklama Sisteminde Pazarlama Yönetimi (1 + 0) 6

Öncelikle pazarlama ve hizmet pazarlaması kavramları açıklanarak turizm pazarlaması kavramı içerisinde yer alan tanımlar, turizm pazarlaması sistemi, fonksiyonları, özellikleri, turizm pazarlama karması elemanları, modern pazarlama yöntemleri ile pazarlama araştırmaları, pazarlama planı, stratejik plan, pazarlama stratejileri olarak ele alınmaktadır.

TKİŞ201 - Turizm İşletmelerinde Çağdaş İnsan Kaynakları Yönetimi (1 + 0) 6

İnsan Kaynakları yönetimi, sosyal etik ve yasal konular, işgücü çeşitliliği, iş analizi, işe alma ve seçim, geliştirme ve eğitim, güvenlik, iş memnuniyeti ve performans, küresel insan kaynakları yönetimi.

TKİŞ202 - Turizm Coğrafyası (1 + 0) 5

Turizm Coğrafyası ile ilgili kavramlar, Türkiye’nin Turizm Coğrafyasının kaynakları

TKİŞ203 - Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü (1 + 0) 7

Dersin amacında ifade edilen hususları öğrencilere kazandırarak alanla ilgili olarak değerlendirme ve analiz yapabilme becerisi sağlamak.

TKİŞ204 - Kat Hizmetleri Yönetimi (1 + 0) 6

Otelcilik endüstrisi, kat hizmetleri planlaması ve örgütlenmesi, kat hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, müşteri odalarının temizliği, genel alan temizliği, güvenlik ve hijyen, çamaşırhane işletmesi

TKİŞ205 - Konaklama İşletmelerinde Ön Büro Yönetimi (1 + 0) 7

Yiyecek ve İçecek sektörü, müşterinin rolü, yiyecek

TKİŞ206 - Eğlence ve Boş Zaman Yönetimi (0 + 0) 6

Serbest zaman değerlendirme konusunda gerekli bilgileri edinme Serbest zaman değerlendirme etkinlikleriyle ilgili karşılaştığı sorunları analiz edebilme ve çözüm getirebilme Serbest zaman değerlendirmede sorunlar için farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği kazanma

TKİŞ207 - Konaklama İşletmelerinde Yiyecek, İçecek Yönetimi (1 + 0) 7

Yiyecek ve İçecek sektörü, müşterinin rolü, yiyecek

TKİŞ208 - Ekonomik Kalkınmada Turizm Politikaları ve Uygulama Stratejileri (1 + 0) 4

Turizm ve ekonomi üzerindeki etkileri; turizm politikası, özellikleri, araçları, hedefleri, başarı koşulları; AB turizm politikası; Türk turizm politikası, turizm politikasında modern yaklaşımlar; turizm planlaması; turizm sektöründe yatırımlar.

TKİŞ210 - Staj (1 + 10) 6