AKTS - Turizm Konaklama Sisteminde Pazarlama Yönetimi

Turizm Konaklama Sisteminde Pazarlama Yönetimi (TKİŞ108) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Turizm Konaklama Sisteminde Pazarlama Yönetimi TKİŞ108 1 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Konaklama işletmeleri için pazarlamanın önemi, konaklama işletmelerinin pazarlama çalışmalarını etkileyen özellikleri ve hedef pazar seçiminin nasıl yapılabileceğinin öğrenciler tarafından bilinmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama faaliyetlerinin konaklama işletmelerindeki öneminin kavranması
  • Konaklama işletmelerindeki mal ve hizmetin özelliklerine uygun pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
  • Pazarlama çevresi elemanlarının özelliklerinin ve bu elemanları izlemenin öneminin anlaşılması, hedef pazar seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekli noktaların anlaşılması
  • Konaklama işletmelerinde kitle pazarlama ve bireysel pazarlamanın müşteri tatminine olan etkilerinin kavranması
  • Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS)’nin özelliklerinin ve içeriğinin anlaşılması
  • Müşteri tatmininde modern pazarlama yöntemlerinin öneminin ve içeriğinin anlaşılması
  • Konaklama işletmelerinde pazarlama planlamasının öneminin ve içeriğinin kavranması
Dersin İçeriği Öncelikle pazarlama ve hizmet pazarlaması kavramları açıklanarak turizm pazarlaması kavramı içerisinde yer alan tanımlar, turizm pazarlaması sistemi, fonksiyonları, özellikleri, turizm pazarlama karması elemanları, modern pazarlama yöntemleri ile pazarlama araştırmaları, pazarlama planı, stratejik plan, pazarlama stratejileri olarak ele alınmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Pazarlamaya Giriş; tanımı, amacı, özellikleri, tarihsel gelişimi Konu 1
2 Hizmet Pazarlaması; hizmetin sınıflandırılması, özellikleri Konu 2
3 Turizm Pazarlaması Kavramı; tanımı ve amaçları, özellikleri, çevresi Konu 3
4 Demografik faktörler, ekonomik faktörler, teknolojik faktörler, siyasal faktörler, ekolojik faktörler, turizm pazarlamasının gerekliliği Konu 4
5 Turizmde Pazarın Yapısı; bireysel turist pazarları (Satınalma Davranışı, Turistik Satınalma Davranışının Kişisel ve Psikolojik Etmenleri) Konu 5
6 Ara sınav Ara Sınav
7 Turistik Satınalma Davranışının Toplumsal Etmenleri, kültürel etmenleri, durumsal etmenleri, Satın alma Karar Süreci, turist tipleri, Grup Turist Pazarları, Turizm Pazarı ve Bölümlendirme; yararları, koşulları, yöntemleri, Konu 6
8 Hedef Pazar Seçimi Stratejileri, Turizm Pazarlama Karması Elemanları; ürün, dağıtım, Konu 7
9 Pazarlama Gelişimi Ve Modern Pazarlama Anlayışı, Modern Pazarlama Yöntemleri; ilişkisel pazarlama, internette pazarlama, Konu 8
10 Gerilla Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Nöro Pazarlama, Konu 9
11 Stratejik Planlama Konu 10
12 Çevresel Analiz, Ürün Ve Rekabet Analizi, Pazar Analizi Konu 11
13 Pazarlama Araştırması Kavramı, Pazarlama Araştırmasının Yapılma Nedeni, Pazarlama Araştırmasının Bölümlendirilmesi, Pazarlama Araştırmaları Sonuçları Ve Analizi, Pazarlama Araştırmalarının Kontrolü, Kalitatif Ve Kantitatif Açıdan Karşılaştırma Konu 12
14 Konaklama İşletmelerinde Pazarlama Stratejileri; Büyüme Stratejileri Konu 13
15 Rekabetçi Stratejiler Konu 14
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Akmel, Jale, Turizm İşletmelerinde Pazarlama Yönetimi, M.Ü. M.Y.O. Yayını İstanbul,1994.
2. Altunışık, Remzi, Ö Şuayıp, Ö. Torlak : Modern Pazarlama, Üçüncü Baskı, Değişim Aktüel Kitabevi, İstanbul, 2004,
Diğer Kaynaklar 3. Çoroğlu, Coşkun, Yeni Ekonomide Yönetim ve Pazarlama, Alfa Yayınları:1059, Dizi No:34, 1. Baskı, İstanbul, 2002
4. Doğan H., Zafer, Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, 2. Baskı. Detay Yayıncılık, Ankara, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 1 10
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 35
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 65
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin temel kavramlarını anlama, açıklama ve kullanma becerileri X
2 Turizm ve Konaklama işletmelerinde, yönetim teknikleri ve uygulamalarını analiz etme ve tasarlama X
3 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetim fonksiyonlarını açıklama ve uygulamalarıyla anlama. X
4 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını anlama X
5 Turizm endüstrisinin modern tekniklerini ve teknolojik araçlarını kullanma kabiliyeti. X
6 Bilgi ve becerileri, alternatif turizm alanlarında verimli bir şekilde uygulama kabiliyetini geliştirme. X
7 Turizm ve Konaklama işletmeciliğinin teorik çerçevesi yanında uygulamasına konsantre olma. X
8 İletişim becerilerini geliştirmek X
9 Turizm endüstrisindeki eğilimleri anlama. X
10 Turizm endüstrisinde kalite bilincine sahip olma. X
11 Turizm endüstrisinde çalışma etiği ve sosyal sorumluluğu benimsemek. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 8 120
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 120