DGS Ek Kontenjan ile eğitim dili İngilizce olan bölümlere yerleşmiş öğrencilerimiz için Temel İngilizce Bölümü İngilizce Yeterlik sınavımız 10 Kasım 2021 tarihinde Atılım üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokul binasında kayıt esnasında sizlere bildirilen yerde sayı, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyularak ve gerekli her türlü önlem alınarak yüzyüze gerçekleştirilecektir. 

Sınav Yeri: Yabancı Diller Yüksekokulu Binası

Sınav Tarihi: 10 Kasım 2021

Sınav Saati: 09:30


The Department of Basic English Proficiency Exam for DGS Additional Quota students who have been placed in English medium departments, will be held on 10 November 2021 at Atılım University School of Foreign Languages ​​building, following the number, hygiene, mask and distance rules in the place notified to you during registration .Our proficiency exam  will be carried out face to face by taking all necessary precautions.

Exam venue: The School of Foreign Languages Building

Exam Date: 10 November 2021

Exam Time: 09:30


"Hayat Eve Sığar" uygulamasını cep telefonlarınıza indirerek, HES kodları ve Hayat Eve Sığar uygulaması yüklü cep telefonları ile  sınav salonunda olmanız  gerekmektedir. Cep telefonu yanında bulunmayan ya da Hayat Eve Sığar uygulamasını yükleyemeyen öğrencilerimiz https://heskod.saglik.gov.tr/hes.html adresindeki HES kodu SMS ile nasıl alınır? bölümünden HES kodlarını edinebilirler. Hayat Eve Sığar uygulamasını yükleyemeyen öğrencilerimizin SMS ile aldıklarını HES kodunu not alması ve sınav öncesi TC kimlik numarası ile birlikte sınav gözetmenine vermesi gerekmektedir. “Riskli” kategorisinde olan öğrencilerimiz sınava giremeyecektir.


İngilizce Yeterlik Sınavı (APEX)

İngilizce Yeterlik Sınavından geçemeyen öğrencilerin düzeyleri sınav sonucuna göre belirlenir ve Temel İngilizce Bölümünde (Hazırlık) düzeylerine uygun grupta eğitimlerine başlarlar.

Yeterlik Sınavından başarılı olanlar bağlı oldukları fakülteye geçerler. Taban başarı notu 100 puan üzerinden 60 puan olup, bu not İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümü için 65’tir.

Yeterlik Sınavı içeriği aşağıdaki gibidir:

APEX (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)

APEX (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı) Atılım Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almak isteyen adayların girmesi gereken genel bir yeterlik sınavıdır. Sınavın zorluk düzeyi Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne göre B1 ve B1+ seviyelerini kapsar. Sınav Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü tarafından hazırlanır ve uygulanır. Sınav ölçütleri Avrupa Dil Kriterleri’ni baz alır. Sınava girecek aday sayısının çokluğu nedeniyle ve sınav, optik okuyucuda değerlendirilecek türde çoktan seçmeli, eşleştirme, tamamlama, vb. türde sorulardan oluşmaktadır. Açık uçlu sorular var ise, bu sorular sınav okuma konusunda deneyimli okutmanlardan oluşan bir ekip tarafından iki kez değerlendirilir. APEX değişen dil eğitimi yöntemlerine göre kendini yenileyen bir sınav olduğu için, formatı zaman zaman değişebilir. 

Dinleme Bölümü

APEX’in Dinleme sınavı iki bölümden oluşur. Sınavın birinci bölümü, adayların bir konuşma metninde, bir radyo programı, sohbet, seminer, konferans veya karşılıklı konuşma gibi durumlarda duyduğu bilgileri genel hatlarıyla anlama, konuşmacının duygularını belirleme veya konuşmanın içeriğindeki gerekli bilgileri dinleyerek ayırt etme becerisini ölçer. Adaylar bu bölümde çoktan seçmeli soruları yanıtlarlar. İkinci bölüm, adayların dinledikleri konuşmanın ayrıntılarını çıkarımlar yaparak bir çerçeve dahilinde önemli bilgileri anlamaya ve not almaya yöneliktir. Adaylar bu bölümde daha önce aldıkları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları yanıtlarlar.

Okuma Bölümü

Sınavın okuma bölümü adayların İngilizce yazılmış bir metni, sözcük, kalıp, cümle, paragraf düzeyinde ve genel olarak anlamını kavrama ve bir sistem içerisinde bilgisini gösterebilme yeteneğini ölçen her biri çoktan seçmeli sorulardan oluşan 3 ya da 4 okuma metninden oluşur. Adayların metnin ana fikrini anlaması, metin ile ilgili soruları yanıtlaması, farklı bilgileri ayırt etmesi, okuma metninin amacını belirlemesi, yazarın görüşünü anlaması, metinden çıkarım yapması ve ana sözcüklerin anlamını tahmin etmesi gerekir. Adaylardan ana fikir soruları için metni genel olarak gözden geçirmeleri (skimming) ve detaylı tarama (scanning) gibi çeşitli okuma becerilerine sahip olması beklenir. Adayların okuma metninin yapısını, giriş – gelişme – sonuç olarak bir bütünlük (unity) ve tutarlık (coherence) çerçevesinde anlaması beklenir.

Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi Bölümü

Bu bölüm hepsi çoktan seçmeli 20 soru içeren iki bölümden oluşur. Adaylar cevaplarını optik formda işaretlerler. Birinci bölümde, adayların sözcük bilgisi, (sözcüğün anlamı, yapısı ve türü) anlamlı bir metin içerisinde değerlendirilir. Sözcükler, 3000 Akademik Kelime Listesi’nden seçilir. İkinci bölüm ise adayların zaman kalıpları, edat kullanımı gibi belirli biçemsel yapıları içeren dilbilgisi yetkinliğini ölçer. Verilen metin sayısı 1 ila 7 boşluk içeren 3 veya 4 metin arasında değişkenlik gösterir.

Yazma Bölümü

Bu bölümün amacı adayların konuyu anlayıp, bütünlük ve tutarlık içerisinde, seviyelerine uygun dilbilgisi ve kelime kullanarak bir metin yazma yetkinliklerini ölçmektir. Adayların görüşlerini destekleyen gerekçeler sunarak bir eleştiri yazısı ya da bir durumun olumlu ve olumsuz yönlerini sundukları bir görüş yazısı yazmaları beklenir. Adaylardan format olarak iki yönlü görüş, bir soruna çözüm önerisi, sebep-sonuç, avantaj-dezavantaj veya karşılaştırma türünde bir kompozisyon yazmaları istenir.

Yeterlik Sınavı Örneği