Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavları

Üniversitemizi kazanmış öğrenciler kayıtlar sırasında Temel İngilizce Bölümü tarafından Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Bu sınavda amaç öğrencinin İngilizce bilgi düzeyini ölçüp aldıkları nota göre onları başlangıç ( D), Elementary (C), orta (B), orta üstü (A) gruplara yerleştirmektir. Seviye Tespit Sınavında  A düzeyinde çıkan öğrencilere akademik yıl başında yapılan Yeterlik Sınavına girme hakkı verilir. Yeterlik Sınavından geçemeyen öğrenciler düzeylerine göre ( A) gruplara yerleştirilir. Seviye Tespit Sınavında D , C ve B düzeyi çıkanlar da düzeylerine uygun grupta eğitimlerine başlarlar.

Yeterlik Sınavından başarılı olanlar bağlı oldukları fakülteye geçerler. Taban başarı notu 100 puan üzerinden 60 puan olup, bu not İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümü için 65’tir.
 

Yeterlik Sınavı içeriği aşağıdaki gibidir:

 

APEX (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı)

APEX (Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı) Atılım Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almak isteyen adayların girmesi gereken genel bir yeterlik sınavıdır. Sınavın zorluk düzeyi Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne göre B1 ve B1+ seviyelerini kapsar. Sınav Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü tarafından hazırlanır ve uygulanır. Sınav ölçütleri Avrupa Dil Kriterleri’ni baz alır. Sınava girecek aday sayısının çokluğu nedeniyle ve sınav, optik okuyucuda değerlendirilecek türde çoktan seçmeli, eşleştirme, tamamlama, vb. türde sorulardan oluşmaktadır. Açık uçlu sorular var ise, bu sorular sınav okuma konusunda deneyimli okutmanlardan oluşan bir ekip tarafından iki kez değerlendirilir. APEX değişen dil eğitimi yöntemlerine göre kendini yenileyen bir sınav olduğu için, formatı zaman zaman değişebilir. 

Dinleme Bölümü

APEX’in Dinleme sınavı iki bölümden oluşur. Sınavın birinci bölümü, adayların bir konuşma metninde, bir radyo programı, sohbet, seminer, konferans veya karşılıklı konuşma gibi durumlarda duyduğu bilgileri genel hatlarıyla anlama, konuşmacının duygularını belirleme veya konuşmanın içeriğindeki gerekli bilgileri dinleyerek ayırt etme becerisini ölçer. Adaylar bu bölümde çoktan seçmeli soruları yanıtlarlar. İkinci bölüm, adayların dinledikleri konuşmanın ayrıntılarını çıkarımlar yaparak bir çerçeve dahilinde önemli bilgileri anlamaya ve not almaya yöneliktir. Adaylar bu bölümde daha önce aldıkları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları yanıtlarlar.

Okuma Bölümü

Sınavın okuma bölümü adayların İngilizce yazılmış bir metni, sözcük, kalıp, cümle, paragraf düzeyinde ve genel olarak anlamını kavrama ve bir sistem içerisinde bilgisini gösterebilme yeteneğini ölçen her biri çoktan seçmeli sorulardan oluşan 3 ya da 4 okuma metninden oluşur. Adayların metnin ana fikrini anlaması, metin ile ilgili soruları yanıtlaması, farklı bilgileri ayırt etmesi, okuma metninin amacını belirlemesi, yazarın görüşünü anlaması, metinden çıkarım yapması ve ana sözcüklerin anlamını tahmin etmesi gerekir. Adaylardan ana fikir soruları için metni genel olarak gözden geçirmeleri (skimming) ve detaylı tarama (scanning) gibi çeşitli okuma becerilerine sahip olması beklenir. Adayların okuma metninin yapısını, giriş – gelişme – sonuç olarak bir bütünlük (unity) ve tutarlık (coherence) çerçevesinde anlaması beklenir.

Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi Bölümü

Bu bölüm hepsi çoktan seçmeli 20 soru içeren iki bölümden oluşur. Adaylar cevaplarını optik formda işaretlerler. Birinci bölümde, adayların sözcük bilgisi, (sözcüğün anlamı, yapısı ve türü) anlamlı bir metin içerisinde değerlendirilir. Sözcükler, 3000 Akademik Kelime Listesi’nden seçilir. İkinci bölüm ise adayların zaman kalıpları, edat kullanımı gibi belirli biçemsel yapıları içeren dilbilgisi yetkinliğini ölçer. Verilen metin sayısı 1 ila 7 boşluk içeren 3 veya 4 metin arasında değişkenlik gösterir.

Yazma Bölümü

Bu bölümün amacı adayların konuyu anlayıp, bütünlük ve tutarlık içerisinde, seviyelerine uygun dilbilgisi ve kelime kullanarak bir metin yazma yetkinliklerini ölçmektir. Adayların görüşlerini destekleyen gerekçeler sunarak bir eleştiri yazısı ya da bir durumun olumlu ve olumsuz yönlerini sundukları bir görüş yazısı yazmaları beklenir. Adaylardan format olarak iki yönlü görüş, bir soruna çözüm önerisi, sebep-sonuç, avantaj-dezavantaj veya karşılaştırma türünde bir kompozisyon yazmaları istenir.

Yeterlik Sınavı Örneği