ECTS - - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1 - Uluslararası ilişkiler alanında uzmanlık geliştirmiştir. X X X X X X X X X X X
2 - Uluslararası ilişkiler alanını diğer disiplinlerle bağdaştırabilir X X X X X X X X
Beceriler 1 - Uluslararası ilişkiler alanında edindiği kuramsal ve teorik bilgiyi yetkinlikle kullanabilir X X X X X X X X
2 - Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgileri diğer disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek sosyal ve politik olguları mantıklı bir çerçevede yorumlayabilir X X X X X X X X X X
3 - Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgileri etkili bir biçimde analizlerde ve sorun çözümlerinde kullanabilir X X X X X X X X X X X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Uluslararası ilişkiler alanında bağımsız çalışma yürütebilir X X X X X X X X
2 - Sorumluluğu altında çalışanları etkili bir biçimde yönlendirebilir X X X X X X X X
3 - Uluslararası ilişkiler alanında karşılaştığı karmaşık sorunlarda için bireysel ve ekip olarak çözüm üretebilir X X X X X X X X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir ve öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendisini yönlendirebilir X X X X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Uluslararası ilişkiler alanında yaptığı analizi nicel ve nitel verilerle doğru bir biçimde destekleyerek sunabilme yeteneğine sahiptir X X X X X X X
2 - Sosyal ilişkileri ve bunları etkileyen faktörleri analizde eleştirel bir yaklaşıma sahiptir X X X
3 - En az bir yabancı dili yetkinlikle kullanabilir X X X X X
4 - Uluslararası ilişkiler alanında bilgisayar ve bilişim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilir X X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Evrensel sosyal haklar ve özgürlükler ile kültürel korumanın önemi konularında bilince sahiptir X X X
2 - Uluslararası ilişkiler alanında etik değerler çerçevesinde veri toplayabilir ve bu verileri yetkinlikle kullanabilir X X X X X X
3 - Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgiyi disiplinlerarası araştırmada yetkinlikle kullanabilir X X X X X X