AKTS - Mikrodenetleyiciler

Mikrodenetleyiciler (EE222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mikrodenetleyiciler EE222 3 2 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE 102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Kemal Efe Eseller
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Temel mikrokontrol yapısıç Hafıza organizasyon, adresleme, ve adresleme modları. Assembly programlama, C programlama, interrupt programlama. Giriş ve çıkış görüntü aygıtları. Zamanlayıcılar, yakalayıcı, karşılaştırma ve PWM işlemleri. Seri iletişim. I2C arayüz. A/D dönüştürücü.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Assembly dilinde basit programlar yazmak(1,3,11)
  • Giriş/çıkış kapıları, süre ölçer, yakalayıcı-karşılaştırıcı-pwm birimler, analogtan sayısal dönüştürücüler, kesmeler gibi mikrodenetleyici kaynaklarını kullanmak üzere C dilinde programlar yazmak(1,3,11)
  • Mikrodenetleyicileri elektronik sistemlerin yapı taşları olarak kullanmak(5)
  • Assembly dilinde bir mikrodenetleyici sistemi için yazılmış olan kodu öalıştırmak, deneysel olarak doğrulamak ve hatalarını ayıklamak(1,2,11)
  • C dilinde bir mikrodenetleyici sistemi için yazılmış olan kodu öalıştırmak, deneysel olarak doğrulamak ve hatalarını ayıklamak(1,2,11)
  • Güncel mikrodenetleyici tip ve markalarını ve bunların uygulama lanlarını tarif etmek(9,10)
Dersin İçeriği Temel mikrodenetleyici yapısı; bellek organizasyonu, adresleme, adresleme kipleri; çevirici dili programlama, C programlama; kesmeler, kesme programlama; giriş ve görüntü cihazlarına bağlama; zamanlayıcılar, yakalama, karşılaştırma ve darbe genişlik modülasyonu işlemleri; seri haberleşme; I2C arabirimi; analog/sayısal çevirimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bellek sistemleri, Oku-yaz bellekler, salt oku bellekler, Aritmetik Bu haftaki ders notlarına göz atınız
2 Sadeleştirilmiş PIC18 mikrodenetleyici blok çizeneği, mikrodenetleyici işleyişine giriş, kümeli bellek adresleme Laboratuvar deneyi: MPLAB ve ICD2’nun kullanılışı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
3 Çevirme (assembly) diline giriş Laboratuvar deneyi: LED ve 7-bölütlü göstergelerin bağlanması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
4 Program belleğinin yapısı, Program sayacı, Koşulsuz dallanma komutları Laboratuvar deneyi: Anahtar ve tuş takımlarının bağlanması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
5 Ayrık giriş/çıkış kapıları Laboratuvar deneyi: 2-basamak toplayıcı-çıkarıcı yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
6 Koşullu dallanma ve ve döngüler Laboratuvar deneyi: Zaman ölçerler ve kesmeler Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
7 Dolaylı bellek adresleme Laboratuvar deneyi:Yakalamanın işleyişi, devirölçer yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
8 Alt yordan çağırma komutları ve program belleği yığını Laboratuvar deneyi: PWM’in işleyişi, vantilatör motoru hız kontrolü Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
9 Zamanölçerler, zamanölçerlerin çevirme dilinde programlanması Uygulamalı laboratuvar sınavı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
10 Zamanölçer kesmeleri, zamanölçerlerin C dilinde programlanması Laboratuvar deneyi: Analog sayısal dönüşüm, duyucu bağlanması Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
11 Karşılaştırmanın işleyişi, Mikrodenetleyicinin karşılaştırma kipinde C diliyle programlanması Laboratuvar deneyi: Sıcaklık geri beslemesi ve göstergesi olan vantilatör hız denetleyici yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
12 Yakalamanın işleyişi, Mikrodenetleyicinin yakalma kipinde C diliyle programlanması Laboratuvar deneyi: Model asansör yapımı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
13 PWM operation, Programming the PWM module in C language Lab Experiment: Builing a model elevator (cont’d) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
14 Analog-sayısal ve sayısal-analog dönüşümü, ADC biriminin C dilinde programlanması Uygulamalı laboratuvar sınavı Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
15 Dönem sonu sınav program Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
16 Dönem sonu sınav program Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. PIC Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C for PIC18, Mazidi M. A., McKinlay R. D., Causey D.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 13 40
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 16 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)
4 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi.
8 Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği.
11 Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği.
13 Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği.
14 Mekatronik mühendisliği konularında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 6 2 12
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 11 77
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 177