AKTS - Sistem Analizine Giriş

Sistem Analizine Giriş (EE504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sistem Analizine Giriş EE504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok. Ancak, daha önceden diferansiyel denklemler, sinyaller ve sistemler ya da bir devre teorisi dersi almış olması yararlı olabilir.
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Reşat Özgür Doruk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yüksek Lisans öğrencilerine doğrusal cebir, doğrusal sistem gösterimleri, Laplace, Z ve durum uzayı tanım alanlarında sistem analizleri ve sürekli ve ayrık zamanlı sistemler arasındaki dönüşümler gibi temel kavramları öğretmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genel sistem kavramlarını açıklayabilir
  • Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemleri ayırt edebilir.
  • Değişik doğrusal sistem gösterimlerini tanıtabilir.
  • Durum Uzayı, Laplace ve Z tanım alanlarında sistemleri modelleyebilir ve analiz edebilir.
  • Doğrusal sistemleri Fourier yöntemleriyle analiz edebilir
  • Doğrusal sistem analizlerinde doğrusal cebir yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilir.
  • Sürekli ve ayrık zamanda modellenmiş sistemler arasındaki ilişkiyi açıklayabilir
  • Derste işlenen konuları MATLAB gibi bir sayısal analiz ortamında başarılı bir şekilde yapabilir
Dersin İçeriği Doğrusal cebir kavramlarının tekrarı, doğrusal sistem gösterimleri, sürekli ve ayrık zamanda sistemler, durum uzayında gerçekleştirim, analiz yöntemleri: frekans tanım alanı, Laplace tanım alanı ve z-tanım alanı, doğrusal sistemlerin çözümleri; bu yöntemlerin MATLAB gibi bir sayısal analiz ortamında uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel matris kuramı, Matrislerde temel işlemler, toplama ve çarpma, Vektörlerle çarpma,Doğrusal denklemlerin özellikleri Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
2 Vektörler, Vektör uzayı, Doğrusal bağımlılık ve bağımsızlık, Taban kavramı, Normlu vektör uzayı Bu haftaki ders notlarına göz atınız
3 Matrislerin sıfır ve erim uzayı, özdeğerler ve özvektörler, Köşegenleştirme Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
4 Tekil Değer Ayrıştırma Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
5 MATLAB yazılımının kullanımına ilişkin özel oturum. Bu oturumda vektör ve matris işlemlerinde MATLAB kullanımı öğretilecektir. Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
6 Fourier, Laplace ve Z- Dönüşümleri Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
7 Sürekli ve Ayrık zamanda sistemler ve Geçiş fonksiyonları Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
8 1.Arasınav: 1 saat MATLAB ve 2 saat teorik Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
9 Durum uzayında sistemlerin gösterilmesi, Geçiş fonksiyonları ve durum uzayı arasındaki dönüşümler Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
10 Doğrusal sistemlerde çözüm yaklaşımları Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
11 Fourier tanım alanında analizler (Frekans davranışları) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
12 Fourier tanım alanında analizler (Frekans davranışları) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
13 Doğrusal olmayan sistemler ile olan bağlantılar, doğrusallaştırma ve kararlılık Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
14 Sürekli ve ayrık zaman sistemler arasında dönüşümler (Laplace’dan Z-alanına dönüşüm) Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız
15 Duru uzayında sürekli ve ayrık zaman sistemler arasında dönüşüm Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
16 2.Arasınav: 1 saat MATLAB ve 2 saat teorik Önceki hafta notlarını gözen geçiriniz, bu haftaki ders notlarına göz atınız

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Oppenheim, A. V., & Willsky, A. S. (1997). with SH Nawab, Signals and Systems. Prentice—Hall,, 1, 997.
2. Ogata, K. (1997). Modern Control Engineering (3rd Ed.). Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA.
3. Ogata, K. (1995). Discrete-time control systems (Vol. 2). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
4. Kuo, B. C. (1981). Automatic control systems. (8th ed.). John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA.
5. Lipschutz, S., & Lipson, M. (2000). Schaum's Outline of Linear Algebra. McGraw Hill Professional.
Diğer Kaynaklar 6. Notes to be distributed by the instructor(s) of the course in class.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 3 85
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2 Karmaşık mekatronik mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir mekatronik mühendisliği sistemini, sürecini, cihazını veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi; mekatronik mühendisliği kapsamında mühendislik yaratıcılığı yöntemlerini etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler.)
4 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Mekatronik mühendisliği ve robot teknolojisi problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi; mekatronik mühendisliğinin yakın etkileşim içinde olduğu makina, elektrik/elektronik ve bilgisayar mühendislikleri ile mekatronik mühendisliğinin uygulama alanı içinde diğer mühendislik ve bilim dalları veya çalışma alanları ile etkin iletişim kurabilme becerisi, farklı disiplinlerde çalışabilme becerisi.
7 Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, yaratıcı ve özgün kavram ve fikirleri ifade edebilme becerisi.
8 Mekatronik mühendisliğinin uygulama çeşitliliğinin gerektirdiği şekilde değişik konularda bilgiye erişim, eleştirel bakış, yorumlama ve bilgiyi geliştirme becerisi; yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve sürekli yenileme gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma, bu konuda iletişim araçlarını kullanarak meslek bilincini geliştirme ve mesleğin gelişimine katkıda bulunma yetkinliği.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi ve sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme ve liderlik yetkinliği.
11 Mekatronik mühendisliği uygulamalarının evrensel, toplumsal ve bireysel boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile kültürel değerler ve çağın sorunları hakkında bilgi; bu konularda mühendislik bilinci; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 Mekatronik mühendisliği konularında, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanarak yaptığı araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel olarak aktarabilme yetkinliği.
13 Yaşadığı çevreye duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyen, geliştiren ve gerektiğinde değiştirebilen, toplum içinde bir birey olma ve topluma yönelik proje düzenleme, geliştirebilme ve uygulayabilme yetkinliği.
14 Mekatronik mühendisliği konularında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yetkinliği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 130