AKTS - Termodinamik II

Termodinamik II (ENE204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Termodinamik II ENE204 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 203 veya CEAC203 veya CEAC207
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehdi MEHRTASH
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Termodinamik yasalarının güç ve soğutma çevrimlerine uygulanması. Kimyasal reaksiyon olan ve olmayan süreçlerde kütle, enerji, entropi ve ekserji analizlerinin yapılabilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekserji kavramının anlaşılması ve kullanılması
  • Gaz ve buhar güç çevrimleri, rejenerasyon, kojenerasyon, kombine ve soğutma çevrimlerinin öğrenilmesi ve analiz edilmesi.
  • Gaz karışımları ve gaz-buhar karışımlarının özelliklerinin belirlenmesi
  • Reaksiyona giren ve reaksiyona girmeyen sistemleri enerji ve entropi değişimi açısından analiz etmek ve bu sistemlerdeki kimyasal denge kriterlerini geliştirmek
Dersin İçeriği Saf maddeler, ideal gazlar, ideal gaz karışımları ve atmosferik hava için özelik bağıntıları; buharlı güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, kıvılcım ateşlemeli ve sıkıştırma ateşlemeli motorlar ve türbin çevrimleri, performans ve enerji verimliliği.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekserji: İş Yapma Ölçütü Bölüm 8
2 Ekserji: İş Yapma Ölçütü Bölüm 8
3 Gaz Çevrimleri Bölüm 9
4 Gaz Çevrimleri Bölüm 9
5 Buhar ve Bileşik Güç Çevrimleri Bölüm 10
6 Buhar ve Bileşik Güç Çevrimleri Bölüm 10
7 Buhar ve Bileşik Güç Çevrimleri Bölüm 10
8 Soğutma Çevrimleri Bölüm 11
9 Ara Sınav
10 Gaz Karışımları Bölüm 13
11 Gaz-Buhar Karışımları ve İklimlendirme Bölüm 14
12 Kimyasal Reaksiyonlar Bölüm 15
13 Kimyasal Reaksiyonlar Bölüm 15
14 Kimyasal Denge ve Faz Dengesi Bölüm 16
15 Kimyasal Denge ve Faz Dengesi Bölüm 16
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Thermodynamics: An Engineering Approach, Y.A. Çengel and M. A. Boles, 8th Ed., McGraw-Hill, 2015.
Diğer Kaynaklar 2. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, C. Borgnakke and R.E.Sonntag, 8th Ed. SI Version, 2014.
3. Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael J. Moran, Howard N. Shapiro, 5th Edition, John Wiley & Sons Inc., 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 15 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 126