AKTS - Elektrik Mühendisliğine Giriş

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE234) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrik Mühendisliğine Giriş EE234 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
PHYS 102 ya da eşdeğeri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Reşat Özgür DORUK
  • Öğr. Gör. Dr. Mehmet BULUT
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel devre elemanları için gerilim-akım ilişkilerini yazabilecek.
  • Devre analizi tekniklerini uygulayabilecek.
  • Thevenin ve Norton teoremlerini uygulayabilecek.
  • RL ve RC devreleri için zaman sabitini tanımlayabilecek.
  • Sinüs voltaj veya akım girdisinde devre elemanlarının ve devrenin eşdeğer empedansını hesaplayabilir
  • Düğüm, döngü, Thevenin ve Norton yöntemlerini sinüs girdili alternatif akım devreleri için uygulayabilir.
  • Alternatif akım devrelerinde aktif ve reaktif güç hesabı yapabilir. Güç faktörünü hesaplar ve iyileştirmesini yapabilir.
Dersin İçeriği Akım, gerilim, direnç, güç, Kirchoff kanunları ve resistif DC devreler, Thevenin Norton eşdeğerlikler, AC devreler, fazörler, filtreler, reaktif güç, üç fazlı temel tanımlar, bütünleşik ve sıralı sayısal devreler ve örnekler, diyot ve transistörler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrik mühendisliğinde temel kavramlar
2 Gerilim-Akım ilişkisi, Ohm Kanunu, Güç Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
3 Temel devre kuramları, dirençli devreler, Kirchhoff yasaları ve yön varsayımları Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
4 Paralel ve seri devreler ve direnç ile yapılmış örnekleri Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
5 Düğüm Analizleri Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
6 Döngü Analizleri Geçen haftanın konularını tekrar ediniz.
7 Ara Sınav Bu haftaya kadar olan tüm konuları tekrar ediniz
8 Bağımlı kaynaklar içeren devreler Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
9 Thevenin ve Norton Kuramları Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
10 Alternatif akım kavramı, yük ve manyetizma Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
11 Endüktans ve Sığa Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
12 Alternatif akım devrelerinde ilk koşul davranışı Geçen haftanın konularını tekrar ediniz
13 Sinüs voltaj ve akımları için kararlı halde analiz ve empedans Geçen haftanın konularını tekrar ediniz.
14 Temel devre analizi yöntemlerinin alternatif akım devrelerinde uygulanması Geçen haftanın konularını tekrar ediniz.
15 Alternatif akımda güç Geçen haftanın konularını tekrar ediniz.
16 Ara sınav Bu haftaya kadar olan tüm konuları tekrar ediniz

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Irwin and Nelms, Engineering Circuit Analysis, 11th Ed., Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 5 3
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 88
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 5 2 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126