AKTS - Enerji Sistemlerinde Optimizasyon

Enerji Sistemlerinde Optimizasyon (ENE422) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sistemlerinde Optimizasyon ENE422 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders optimizasyonun temel kavramlarının ve optimizasyon tekniklerinin tanıtılması ve enerji sistemleri mühendisliğinde uygulama yapılabilmesi için tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Optimizasyon kavramlarının anlaşılması (problem formüle edebilme, matematiksel modelleme, arama ve çözüm yöntemleri)
  • Optimizasyon problemlerinin sayısal çözümünde MATLAB yazılımı kullanılabilmesi.
  • Optimizasyon teknikleri ve uygulamaları konularında bilgi sahibi olma
  • Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemlerin analizinde ve çözümünde optimizasyon araçlarının uygulanabilmesi
  • Enerji sistemleri mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle edebilme ve çözebilme yeteneği kazanmak
  • Enerji sistemlerinin tasarımında, analizinde, kontrolünde ve geliştirilmesinde optimizasyon araçlarını kullanabilmek
Dersin İçeriği Optimizasyona giriş, grafiksel optimizasyon, doğrusal programlama, doğrusal olmayan programlama, sınırlandırmalı ve sınırlandırmasız optimizasyon, genel optimizasyon, MATLAB uygulamaları, enerji sistemleri mühendisliğindeki çalışmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Optimizasyona Giriş
2 Optimizasyona Giriş
3 Grafiksel Optimizasyon
4 Doğrusal Programlama
5 Doğrusal Olmayan Programlama
6 Sayısal Teknikler
7 Sınırlandırmasız Optimizasyon
8 Constrained Optimization
9 Ara Sınav
10 Genel Optimizasyon
11 MATLAB Optimizasyon Uygulamaları
12 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Analizi
13 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Analizi
14 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Çözümü
15 Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Optimizasyon Problemlerinin Çözümü
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. EngineerinOptimization Methods and Applications, A. Ravindran, K.M. Ragsdell, G.V. Rektaitis, 2nd Edition, 2006, Wiley
2. Multidiscipline Design Optimization, G. N. Vanderplaats, VR&D, Inc., Monterey CA, 2007 0-944956-04-1
3. Energy Systems: Optimization, Modeling, Simulation, and Economic Aspects, Journal, Springer, ISSN: 1868-3967
4. Applied Optimization with MATLAB Programming, Wiley, by P. Venkataraman (2002).
5. Practical Optimization (Algorithms and Engineering Applications), (Springer) by Antoniou, Andreas and Lu, Wu-Sheng (2007).
6. Numerical Optimization (Springer) by Jorge Nocedal and Stephen Wright (2006).

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 10 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125