AKTS - Sanat Tarihi

Sanat Tarihi (GRT142) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat Tarihi GRT142 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pffeifer
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı - Devirleri kronolojik olarak sıralayabilme - Prehistorik devir ile birlikte sanatın ortaya çıkışı, anlamı, önemi ve geçirdiği evreleri tanımlayabilme - Sanat ile ilgili kavramları, terimleri ifade edebilme - Sanatın oluşumunda, gelişiminde insanların yaşadığı doğal çevre, teknoloji, din, sosyo ekonomik yapı ve uygarlıkların birbirleriyle olan etkileşimlerini fark edebilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • - Geçmiş kültür ve uygarlıklardaki sanatsal gelişimleri söyler
  • - Teknolojik gelişimin, malzemenin kullanımında yeni boyutlar ve olanaklar sunduğunu ifade eder
  • - Toplumların sosyo-kültürel yapılarını Sanat Tarihi açısından anlatır
  • Anadolu ve Avrupadaki sanatsal dönemler; mimari, heykel, resim sanatındaki gelişimler ve etkileşimleri söyler
  • Çeşitli sanat eserlerindeki üsluplar ve kültürel farklılıkları, ayırt etme, analiz ve sentez yapar.
  • - Analiz ve sentez yapar
Dersin İçeriği İnsanın ilk ortaya çıkışından günümüze dek olan uygarlıkların sanatı, geçirmiş oldukları evreler ve sanat tarzları; sanatın oluşumunda ve gelişiminde insanın yaşadığı doğal çevre, sosyo-ekonomik yapı, siyasi ve sosyal düzen, teknoloji, din ve uygarlıkların birbirleriyle olan ilişkileri ve etkileşimleri; prehistorik, protohistorik, Erken Tarih ve

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanat Terimleri ve Kavramları Üslup Gelişimleri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
2 İlkel toplumlardan başlayarak sanatın geçirdiği evreler. Prehistorik, Protohistorik Devirde Sanat "
3 Anadolu’da M.Ö.2 binde Sanat; Demir Devri Uygarlıkları Sanatı. "
4 Mısır Sanatı ve Özellikleri "
5 Mezopotamya Sanatı ve Karakteristik Özellikleri "
6 Antik Yunan, Roma, Bizans Devri Sanatı. "
7 ARA SINAV --
8 Erken, Orta Çağ Avrupa Sanatı; Heykeltraşlık ve Mimaride Perspektif özellikleri, Mekân Komp. özellikleri. "
9 Avrupa’daki çeşitli Sanat Akımları ve Üslup özellikleri "
10 Avrupa’daki çeşitli Sanat Akımları ve Üslup özellikleri "
11 Avrupa’daki çeşitli Sanat Akımları ve Üslup özellikleri "
12 Avrupa’daki çeşitli Sanat Akımları ve Üslup özellikleri "
13 Avrupa’daki çeşitli Sanat Akımları ve Üslup özellikleri "
14 Hümanizm İdealizm, Perspektifçilik, Doğalcılık, Maniyerizm, Barok-Rokoko "
15 Neo. Klasizm; 19.yy. Sanat Akımları "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A.Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst,2007
2. E.H Gomrich, Sanatın Öyküsü, İst, 1980
3. G.Petrov, olaylar içinde Büyük sanatçılar ve Üstün Yapıtları, İst.1979
4. S.K Yetkin, Estetik ve Ana Sorunları, İst.1979
5. I.Edman, Sanat ve İnsan, İst.1977
6. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 1.2.3 cilt İst. 1987
7. M.Sözen U.Tanyeli, Sanat Kavram ve terimleri Sözcüğü, İst.1986
8. D.Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İst.1993
9. S.Little, İzmler, Sanatı Anlamak
10. National Geographic, Visual History of the world, Berlin,2005
11. Adam Hart-Davis, History, The Definitive Visual Guide, from the Dawn of civilization to the Present day, London 2007
12. A.Cotterel, The Penguin Encyclopedia of Ancient Civilizations New York 1988
13. J.McIntosh&C.Twist, Civilizations Ten Thousand Years of Ancient History, London, 2001
14. G.Richter, A Handbook of Greek art, New York 1977
15. A.Şişman Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş İst.2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 4 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100