AKTS - Grafik Tasarımında Temel Tasarım II

Grafik Tasarımında Temel Tasarım II (GRT102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarımında Temel Tasarım II GRT102 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Itır Tokdemir Özüdoğru
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencinin; Tekniği, Araçları, Donatıları, Malzemeyi tanıma, düzenleme ve görüntüye dönüştürmesini sağlamak, Gözlem kurgulanımı, araştırma gönüllülüğü, seçme, kavrama, anlama, temel karakteri bulma, yalınlaştırma, ayırma-bileşim üretme, düzeltme-tamamlama, çözüp dönüştürme, anlamla bütünleşme, canlandırma ve tasarımlama özelliklerinin geliştirilmesini sağlamak. Öğrenciye; görsel biçimlendirmenin anlam-işlev, görüngü değer ve öğelerinin disiplinini, düzenini üretebilecek yetileri, ilgileri kazandırmak, bireyin artistik eğilim, yeti ve yeteneklerini eğitmek, görme ve görsel algıya bağlı deneyim ve birikimlerini denetleyip kullanabilmesini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tekniği, araç ve gereçleri, donatıları, malzemeyi bilir, söyler, düzenleme ve görüntüye dönüştürür,
  • Edindiği artistik eğilim, yeti ve yeteneklerini kullanarak, görme ve görsel algıya bağlı deneyim ve birikimleri kullanır,
  • Renk ve renkle ilgili bilgili ve deneyimlidir.
  • Üst dönemlerdeki derslere hazır olur
Dersin İçeriği Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri; tasarım elemanlarının (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık-koyu) ve tasarım ilkelerinin (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) kullanılabileceği iki boyutlu renkli çalışmaların yaptırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 a-Güz Yarıyılının değerlendirilmesi. Bahar Yarıyılı ders programı hakkında bilgilendirme yapılması. Program içinde geçen kavramların alanlara yönelik açıklamaları. b-Yarıyıl sürecinde kullanılacak çizim, boyama araç-gereçlerinin, çalışma yüzeylerinin ve diğer araç-gereçlerin tanıtılarak temininin not ettirilmesi. c-Boyaların genel tanıtımı. (Su bazlı, yağ bazlı/ Sentetik, selülozik) Derslerde kullanılacak boyaların (Guvaj Boya, Sulu Boya, Kuru Boya, Pastel Boyalar vb.) tanıtılması. d-Su Bazlı guvaj boya ile ton skalası (ışık-gölge) oluşturulması ve bu skalanın geometrik formlar üzerine veya nesnel objeler üzerine giydirilmesi. Seçenek: Elde edilen ton skalası tonlarının ayrı ayrı kartonlara boyanarak parçala- bir araya getir yöntemi ile kolaj tekniğinde uygulattırılması. Amaç: Boyayı tanımak, boyanın uygulama kıvamını ve boyamayı öğrenirken ışık-gölge ve ton ögesini boya ile kavratmak. (UYG- 1) -Müfredat programı, -Çalışma yüzeyleri: Bristol karton, grensiz ve grenli fon kartonları, renkli her türden kağıtlar. -Boyalar: Guvaj-Sulu-Kuru-, Pastel Boya. -Boyalarla ilgili araç-gereçler, fırçalar, palet Vb. -Çizim araç ve gereçleri. Kalemler, silgi, kalem açıcı, pergel, cetveller, gönyeler, şablonlar. -Kesiciler: Makas, Maket Bıçağı vb. -Örnek çalışmalar.
2 a-Renk: Rengin örnek çalışmalar paralelinde teorik anlatımı.-Işık Renkleri, -Boya (Pigment) Renkleri. – Renk Duyumu. –Rengin sınıflandırılması. (Ana Renkler, Ara Renkler, Tamamlayıcı Renkler) b-Renk Kontrastları ve renk karışımlarıyla renk oluşturma yöntemleri. c- (1)-Karşılıklı (yalın) Renk Kontrastı. Renk Çemberi uygulaması ve bu uygulama üzerinden konunun kavratılması. (UYG- 2)>Yalın renkler kullanılarak(Sarı-Mavi-Kırmızı). 2-Küçük birimlerle (üçgen, kare, dikdörtgen, daire vb) yüzeyde yapılacak düzenleme çalışması. (UYG- 3) -Örnek çalışmalar, - Boyama materyalleri, araç ve gereçleri -Boyama zemini.
3 a-(2)-Açık-Koyu Renk Kontrastı: Konunun geometrik şekil ve formlar üzerinden veya nesnel formlar üzerinden uygulatılarak kavratılması. (UYG- 4) NOT:Bölümler kendi konseptlerine uygun uygulama tercihi oluşturur. b-(3)-Sıcak-Soğuk Renk Kontrastı. Renklerin etkileri açısından sınıflandırılması. Konunun geometrik şekil ve formlar üzerinden veya nesnel formlar üzerinden uygulanarak kavratılması. (UYG- 5) NOT: Bölümler kendi konseptlerine uygun uygulama tercihi oluşturur.
4 a-(4)-Tamamlayıcı (Komplemanter) Kontrastı. Konunun geometrik şekil ve formlar üzerinden veya nesnel formlar üzerinden uygulanarak kavratılması. (UYG- 6) NOT:Bölümler kendi konseptlerine uygun uygulama tercihi oluşturur. b-(5)-Simultane (Yanıltıcı) Kontrast. Konunun geometrik şekil ve formlar üzerinden veya nesnel formlar üzerinden uygulanarak kavratılması. (UYG- 7) NOT:Bölümler kendi konseptlerine uygun uygulama tercihi oluşturur.
5 a-(6,7)-Kalite ve Miktar Kontrastları. Renk armonisi konularının örneklem yöntemi ile tanıtılması ve küçük armoni çalışmaları yapılması. –Tek Renk, - İki Renk, -Üç Renk, Soğuk-sıcak armoni uygulamaları. (UYG- 8) *** 7. hafta için doğal, yapay obje temini yapılmasının duyurulması ve obje seçimi konusunda bilgilendirme yapılması. -Seçilecek objeler; görünüşlerinin dışında kesitleri de alınıp çalışılabilecek özellikte olmalı. Kütlesel özelliği belirgin olmalı
6 a-Uygulamaları yaptırılan renk kontrastı çalışmalarından fotokopi yöntemi ile çoğaltmalar yaptırılarak (Büyük- Küçük boyutlarda) “Parçala- Boz- Yeniden Oluştur” (Distortion) veya “Parçala- Yeniden Düzenle” (Multiplicate) uygulamaları. (UYG- 9) b-Transformasyon: Somuttan soyuta ulaşma, dönüştürme ile ilgili teorik bilgi verilerek örnek çalışmalar üzerinden konunun tanıtılması. Uygulama öncesi hazırlık. Örnek çalışmalardan sunum. METAFOR -Fotokopi çıktıları (A3, A4, A5) -Kesiciler, Yapıştırıcı (Su bazlı) -Çalışma yüzeyi: Bristol, fon kartonu.
7 Ara Değerlendirme
8 a-Temin edilen doğal ve / veya yapay objenin etütlerinin boya ile yaptırılması. (Guvaj, Pastel, Suluboya) 1-Genel Görünüm 2-Yan Görünüş 3-Üsten Görünüş NOT: Etütler Realist, fotogerçekçi olmalı. (Maddesel yapısı, rengi, dokusu) (UYG- 10) -Boyalar ve yan araç-gereçleri, -Seçilen obje, -Çalışma yüzeyi -Örnek obje etütleri.
9 a-Etüdü yapılan objenin çizgisel anlatımı, geometrik soyutlamaları, iki boyutlu grafiksel anlatımları. (Tek ton, iki ton, üç ton) (UYG-11) b-Renkli Grafiksel anlatımlardan yüzeysel düzenlemeler. Düzen fikri. Doku çalışmaları. (Tek renk, iki renk, üç renk) (UYG-12) NOT: Konu boyama ile yapılabileceği gibi kolaj tekniği ile de uygulatılabilinir. -Çalışma örnekleri -Çalışma yüzeyi.
10 a-Strüktür: Çizgi- Kare- Daire ve Hazır biçimli objelerle yüzeyde ve mekanda düzen arayışları. Kare ve Daire biçimlerinin kendi içinde ve birlikte yüzeyde şekillenmeleri ve çoğalma olanaklarının araştırılması. (UYG-13) – (Atıksız, Kendi İçinde Değerlendirme) b-Öklit Geometrisinin değişkenliği olmayan şekilleri Kare – Daire biçiminden hareketle oluşturulan tasarımın, prototipin çoğaltılarak yüzeyde (Rölyef) yeni bir tasarıma dönüştürülmesi. – Benzerlik içinde farklılık, farklılık içinde benzerlik. – Siyah- Beyaz veya iki renkli uygulamalar. (UYG-14) NOT: Çalışma bireysel olabileceği gibi grup çalışması şeklinde de yaptırılabilir. “Bütünlük, ne eksikliğin ne de fazlalığın olmadığı tasarımdır.” -Elişi kağıtları veya değişik türde ve kalınlıkta kağıtlar. -Kesiciler -Yapıştırıcılar -Zemin: Fon Kartonu , mukavva -Örnek Çalışmalar
11 Dokuzuncu hafta çalışmasına devam edilecek. 12. hafta konusunun ön bilgilerinin verilerek materyal hazırlıklarının yaptırılması.
12 a- 10. Hafta çalışmasına devam edilecek. Yapılan Tasarımların değerlendirilmesinin yapılması.
13 a-Değişkenliği olmayan geometrik biçimlerden veya çizgiden hareketle ahşap malzemeden ve/veya endüstriyel ortamda üretilmiş objelerden hareketle birim tespitinin yapılması ve tespit edilen birimin Çoğaltılarak (sayısal ve boyut olarak) yeniden bir araya getirilip yeni bir boyuta yeni bir tasarıma dönüştürülmesi. (Aynı birimle- modül ile farklı düzen arayışları) (UYG-15) ÖKLİT GEOMETRİSİ ve :– Kare: Ritim – Sıralı Tekrar / Yön – Denge - Çizgi: Ritim – Sıralı Tekrar / Yön – Denge - Daire: Ritim – Sıralı Tekrar / Yön – Denge STRÜKTÜR -Seçilen materyalin gerekirse biçimlendirmesini gerçekleştirecek uygun: - Kesiciler - Yapıştırıcılar - Zemin
14 12. Hafta konusuna devam edilecek.
15 a-13. hafta çalışmalarına devam edilecek. Genel Bir değerlendirme. b- 12. hafta konusunun alana( İÇT, GRF, MOD, ENT, MİM) yönelik uygulatılması. (UYG- 16) -Dönem sonu komisyon sınavına hazırlıklar. -Alana yönelik uygulama ile ilgili materyal, araç ve gereçler. -Dönem sonu komisyon sınavına hazırlıklar.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Temel Sanat Eğitimi” Yrd. Doç.H. Gümrah
Diğer Kaynaklar 2. Mümtaz Işıngör, Resim-I. Temel Sanat Eğitimi. MEB Yay.
3. İ. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasarım
4. Faruk ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi. Anadolu Üniv. Yay.
5. Nevide GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Sedir Yay. 1990.
6. Hidayet TELLİ, Üç Boyutlu İşler, MEB Yay.
7. Metin SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi
8. Ercüment KALMIK, Renklerin Armoni Sistemi
9. E.FISCHER, Sanatın Gerekliliği
10. J. BERGER, Görme Biçimleri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 6 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 10 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 5 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 250